sql_字符集

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/choupiaoyi2794/article/details/81145787

     创建一个demo 表:

            

显示创建的表:     

                                          

插入:

                                                                               读取字节:select length(name),length(name2) from demo;

                                          

读取字符:select char_length(name),char_length(name2) from demo;

                                          

按照name 序:   select * from demo order by name;

删除语句:        delete from demo where name="张俊“;

查询语句:   select * from demo where name="张俊";

 

 

                                            

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页