e^(π*i) +1 = 0

e^(π*i) +1 = 0

根据泰勒公式

f(x) = f(0) +  f'(0)x/1! + f''(0)x^2/2! + 。。。。。+fn(0)x^n/n!+。。

fn为f的n次导数

e^(x) = 1+x+x^2/2!+x^3/3!+...+x^n/n!

sin x = x-x^3/3!+x^5/5!-...(-1)^(k-1)*x^(2k-1)/(2k-1)!+Rn(x)(-∞<x<∞)

cos x = 1-x^2/2!+x^4/4!-...(-1)^k*x^(2k)/(2k)!+... (-∞<x<∞)
e^(x*i) =1+(x*i) + (x*i)^2/2! +(x*i)^3/3! +..+(x*i)^n/n!+..
= 1 + xi - x^2/2! +i*x^3/3! -x^4/4! +i*x^5/5!-...
=(1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + ……) + i (x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + ……)
=cosx+isinx
e^(π*i) =cosπ +isinπ =-1 
==>e^(π*i) +1 = 0阅读更多
文章标签: 最美的数学等式
个人分类: C/C++ 数学
上一篇strcpy的分析
下一篇学习计算机思路
想对作者说点什么? 我来说一句

js continue学习笔记

2014年05月07日 23KB 下载

if命令IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto okay

2009年05月29日 3KB 下载

俄罗斯方块

2018年01月29日 15KB 下载

8psk的源程序 顶全

2009年08月06日 23KB 下载

16x16点阵程序和电路

2010年02月28日 31KB 下载

c语言实现的计算器

2016年01月07日 3KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭