VS2012旗舰版下载地址和安装密钥

http://wenku.baidu.com/link?url=OoUkmRtG42O2_2I9D4NLFkk2tkVcu2PZxBDcTQPPMR1d6UiP_9Ul2NWm5vJ1l1xNX70rvr9eaCYZ9v600W-4BwUX7GqnLZOsqoI0RwCYOPi


http://www.jb51.net/softjc/64094.html
对于开发者而言,一款优秀智能的开发工具能够提升应用开发的效率,正因为如此,Visual Studio作为主流的开发工具,微软非常的用心,不仅能够让这款开发工具满足用户体验的需要,同时能够支持更多的新技术架构,并且,VS2012 更加适合用于开发 Windows8 专用程序。 传送门:前往


下载地址:


中文版:http://download.microsoft.com/download/B/0/F/B0F589ED-F1B7-478C-849A-02C8395D0995/VS2012_ULT_chs.iso
英文版:http://download.microsoft.com/download/B/0/F/B0F589ED-F1B7-478C-849A-02C8395D0995/VS2012_ULT_chs.iso
百度网盘:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=90168&uk=2769186556
微软官网下载 Visual Studio 2012 旗舰版:https://msdn.microsoft.com/zh-cn/subscriptions/securedownloads/hh442898#searchTerm=Visual%20Studio%20Ultimate%202012&ProductFamilyId=0&Languages=cn&PageSize=10&PageIndex=0&FileId=0
Visual Studio 2012 Ultimate旗舰版序列号: 


YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC
RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8 
YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TM 
点击帮助(help)-注册产品(Register Product)-输入Key就可以了
http://www.cnblogs.com/hwangbae/archive/2012/08/16/2642999.html


http://www.microsoft.com/visualstudio/chs/products/visual-studio-express-products


MSDN原版英文(内置KEY,装完就激活的) ed2k://|file|en_visual_studio_ultimate_2012_x86_dvd_920947.iso|1594998784|1BBECB1C7A892DA7D97EC4C840953915|  MSDN原版中文(内置KEY,装完就激活的)  /ed2k://|file|cn_visual_studio_ultimate_2012_x86_dvd_920954.iso|1643802624|A3058CE4F2AD7035DB6E67586D07AAA5|/

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页