A Wasserstein Distance

链接:https://www.nowcoder.com/acm/contest/91/A来源:牛客网
时间限制:C/C++ 1秒,其他语言2秒空间限制:C/C++ 131072K,其他语言262144K 64bit IO Format: %lld

题目描述

最近对抗生成网络(GAN)很火,其中有一种变体WGAN,引入了一种新的距离来提高生成图片的质量。这个距离就是Wasserstein距离,又名铲土距离。
这个问题可以描述如下:

有两堆泥土,每一堆有n个位置,标号从1~n。第一堆泥土的第i个位置有ai克泥土,第二堆泥土的第i个位置有bi克泥土。小埃可以在第一堆泥土中任意移挪动泥土,具体地从第i个位置移动k克泥土到第j个位置,但是会消耗的体力。小埃的最终目的是通过在第一堆中挪动泥土,使得第一堆泥土最终的形态和第二堆相同,也就是ai=bi (1<=i<=n), 但是要求所花费的体力最小

左图为第一堆泥土的初始形态,右图为第二堆泥土的初始形态,颜色代表了一种可行的移动方案,使得第一堆泥土的形态变成第二堆泥土的形态

输入描述:

输入测试组数T,每组测试数据,第一行输入n,1<=n<=100000,紧接着输入两行,每行n个整数,前一行为a1, a2,…,an,后一行为b1,b2,…,bn.其中0<=ai,bi<=100000,1<=i<=n,数据保证 

输出描述:

对于每组数据,输出一行,将a土堆的形态变成b土堆的形态所需要花费的最小体力

这题思路很巧妙,说实话不大容易想到,直接看代码吧,不大好讲

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <stack>
#include <set>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int N = 100010;
using namespace std;
int a[N], b[N];
int main()
{
    int t, n;
    scanf("%d", &t);
    while(t--)
    {
        scanf("%d", &n);
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%d", &a[i]);
        }
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%d", &b[i]);
        }
        ll d = 0, tot = 0, ans = 0;
        for(int i = 0; i < n-1; i++)
        {
            if(a[i] < b[i])
            {
                d = b[i]-a[i];
                tot -= d;
                ans += abs(tot);
            }
            else if(a[i] > b[i])
            {
                d = a[i] - b[i];
                tot += d;
                ans += abs(tot);
            }else {
                ans += abs(tot);
            }
        }
        printf("%lld\n", ans);
    }
    return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试