pip模块安装超时

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/dszgf5717/article/details/53138298

解决方法:换一个镜像

建个文件 ~/.pip/pip.conf, 内容如下:

[global]
timeout = 6000
index-url = http://pypi.douban.com/simple/ 
[install]
use-mirrors = true
mirrors = http://pypi.douban.com/simple/ 
trusted-host = pypi.douban.com

[global]
timeout = 6000
index-url = http://e.pypi.python.org/simple
[install]
use-mirrors = true
mirrors = http://e.pypi.python.org

[global]
index-url = http://b.pypi.python.org/simple
[install]
use-mirrors = true
mirrors = http://b.pypi.python.org


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试