C语言编程实现输出所有三位数素数

 素数是只能被自身和一整除的数字,三位数即从100到999,外层循环:先让a=100加到999,内层循环:先除去b=a和b=1,使得b的范围是2到a-1。先让a%b判断是否能整除,然后依次让b递减,注意a++必不可少,若没有第八行a++,程序将会死循环。

 

#include <stdio.h>
int main()
{
	int a = 100, b, c, d, n = 1, i = 1;
loop:for (a; a <= 999; a++) {
	for (b = a - 1; b >= 2; b--) {
		if (a % b == 0) {
			a++;
			goto loop;
		}
		else {
			if (b == 2 && a % 2 != 0) {
				printf("%d\n", a);
			}
		}
	}
}
return 0;
}

输出结果是:101
103
107
109
113
127
131
137
139
149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
211
223
227
229
233
239
241
251
257
263
269
271
277
281
283
293
307
311
313
317
331
337
347
349
353
359
367
373
379
383
389
397
401
409
419
421
431
433
439
443
449
457
461
463
467
479
487
491
499
503
509
521
523
541
547
557
563
569
571
577
587
593
599
601
607
613
617
619
631
641
643
647
653
659
661
673
677
683
691
701
709
719
727
733
739
743
751
757
761
769
773
787
797
809
811
821
823
827
829
839
853
857
859
863
877
881
883
887
907
911
919
929
937
941
947
953
967
971
977
983
991
997

 • 1
  点赞
 • 12
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

format_push

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值