WPS配置工具参数 ksomisc.exe

ksomisc.exe -setservers
ksomisc.exe -register
ksomisc.exe -regmtfont
ksomisc.exe -Assoword
ksomisc.exe -Assoexcel
ksomisc.exe -Assopowerpnt
ksomisc.exe -Assopdf
// 兼容第三方office
ksomisc.exe -compatiblemso
ksomisc.exe -saveas_mso
ksomisc.exe -updatesaveto
ksomisc.exe -distsrc 000
ksomisc.exe -sendinstallinfo
ksomisc.exe -sendinstalldyn
ksomisc.exe -updatelink
ksomisc.exe -rebuildicon


ksomisc.exe -rename 2052 uninstall
ksomisc.exe -externaltask delete
// 取消兼容第三方office
ksomisc.exe -uncompatiblemso
ksomisc.exe -unassoword
ksomisc.exe -unassopowerpnt
ksomisc.exe -unassoexcel
ksomisc.exe -unassopdf
ksomisc.exe -unregister
ksomisc.exe -unregmtfont
ksomisc.exe -unregksee -forceperusermode
ksomisc.exe -unassoofficexml
ksomisc.exe -rebuildicon
ksomisc.exe -unreg_wps
ksomisc.exe -unreg_wpp
ksomisc.exe -unreg_et
ksomisc.exe -unregksee
ksomisc.exe -unreg_kso
ksomisc.exe -unreg_kde
ksomisc.exe -unregoledefhndlr
ksomisc.exe -unregmtfont

// 切换窗口管理模式(整合模式、多组件模式)
ksomisc.exe -showallinone

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值