JavaScript十六进制字符串和字节数组相互转换

转自:http://blog.csdn.net/kandyer/article/details/8241894

//十六进制字符串转字节数组

function Str2Bytes(str)

{

  var pos = 0;

  var len = str.length;

  if(len %2 != 0)

  {

    return null; 

  }

  len /= 2;

  var hexA = new Array();

  for(var i=0; i<len; i++)

  {

    var s = str.substr(pos, 2);

    var v = parseInt(s, 16);

    hexA.push(v);

    pos += 2;

  }

  return hexA;

}

 

//字节数组转十六进制字符串

function Bytes2Str(arr)

{

  var str = "";

  for(var i=0; i<arr.length; i++)

  {

    var tmp = arr[i].toString(16);

    if(tmp.length == 1)

    {

      tmp = "0" + tmp;

    }

    str += tmp;

  }

  return str;

}


 • 1
  点赞
 • 7
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值