VS2010+QT5编程之QString与char*的相互转换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/godmaycry/article/details/46372153

在使用QT5+vs2010编程中,QString与char*的相互转换并不是那么简单,当QString或者char*包含中文时,适用于QT4的转换方法在QT5中转换出来很可能就是乱码。

QString转char*:

QString qstr = "中国山东济南";
std::string str = qstr.toStdString();
const char* ch = str.c_str();

char*转Qstring:

const char* ch = "中国山东济南";
std::string str = ch;
QString qstr = QString::fromStdString(str);


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页