【python】设置万能验证码

导入random包

import random

编写验证码

checkcode = “”
for i in range(4):
index = random.randrange(0,4)
# print(i)
# print(index)
if index != i and index + 1 != i:
checkcode+=chr(random.randint(65,90))
elif index + 1 == i:
checkcode += chr(random.randint(97,122))
else:
checkcode += str(random.randint(1,9))
print(“验证码”,checkcode)

检查用户输入并与验证码做比对,在其中添加一个判断条件指向所设置的万能码"guaishounan"即可

number = input(“请输入验证码:”)
if number == checkcode:
print(“登录成功”)
elif number == “guaishounan”:
print(“登录成功”)
else:
print(“验证码输入错误”)

 • 7
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

怪兽男

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值