awk 计算 uv

 awk 'BEGIN {count=0;revsum=0;bdnum=1;click = 0;} {if($1!=0){bdid[count,0]=$1; bdid[count++,1]=$9;}; dis_bdid[0]=bdid[0,0]} 
END{
    for(i=0;i<count;i++)
     {
       for(j=0;j<bdnum;j++)
        {
          if (bdid[i,0]== dis_bdid[j])
            {
              break;
            }
        }
       if (j==bdnum) 
          {
            dis_bdid[bdnum++]=bdid[i,0]; click+=bdid[i,1];    
          }     
       print i" "bdid[i,0]};
       print "rvcsum:" count;
       print "bdnum:" bdnum ;
       print  clickuv: ”click;
}' part-0504-00000
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值