python 字符串 换 字典

>>> import json
>>> user_info= '{"name" : "john", "gender" : "male", "age": 28}'
>>> user_dict = json.loads(user_info)
>>> user_dict
{u'gender': u'male', u'age': 28, u'name': u'john'}

>>> user_info = '{"name" : "john", "gender" : "male", "age": 28}'
>>> user_dict = eval(user_info)
>>> user_dict
{'gender': 'male', 'age': 28, 'name': 'john'}
>>> user_info = "{'name' : 'john', 'gender' : 'male', 'age': 28}"
>>> user_dict = eval(user_info)
>>> user_dict
{'gender': 'male', 'age': 28, 'name': 'john'}

通过 literal_eval

>>> import ast
>>> user = '{"name" : "john", "gender" : "male", "age": 28}'
>>> user_dict = ast.literal_eval(user)
>>> user_dict
{'gender': 'male', 'age': 28, 'name': 'john'}
user_info = "{'name' : 'john', 'gender' : 'male', 'age': 28}"
>>> user_dict = ast.literal_eval(user)
>>> user_dict
{'gender': 'male', 'age': 28, 'name': 'john'}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值