huangkangying的专栏

Computer Vision

递归颠倒栈

问题描述:

用递归颠倒一个栈。例如输入栈{1, 2, 3, 4, 5},1 在栈顶。
颠倒之后的栈为{5, 4, 3, 2, 1},5 处在栈顶。

代码:

 1 #include <stdio.h>

 2
 3 int stack[256];
 4 int top = -1;
 5 void reverse_stack();
 6 void put_to_bottom(int val);
 7
 8 void reverse_stack()
 9 {
10     int tmp;
11     if (top <= 0)
12         return;
13     tmp = stack[top--];
14     reverse_stack();
15     put_to_bottom(tmp);
16 }
17
18 void put_to_bottom(int val)
19 {
20     int tmp;
21
22     if (top < 0) //stack empty
23     {
24         ++top;
25         stack[top] = val;
26         return ;
27     }
28
29     tmp = stack[top--];
30     put_to_bottom(val);
31     stack[++top] = tmp;
32 }
33
34 int main()
35 {
36     int i;
37     
38     printf("Original stack:\n");
39     for (i = 0; i < 5; i++)
40     {
41         stack[++top] = i + 1;
42         printf("%d,", i+1);
43     }
44     printf("\n");
45
46     reverse_stack();
47
48     printf("Reversed stack:\n");
49     for (i = 0; i < 5; i++)
50     {
51         printf("%d,", stack[i]);
52     }
53     printf("\n");
54
55 }
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/huangkangying/article/details/6872536
个人分类: C/C++
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭