c语言 DEBUG 日志打印

#if DEBUG1 == 1

//显示调试信息

#define Log(format,...) printf(format,## __VA_ARGS__);


#else

//不显示调试信息

#define Log(format,...)


#endifvoid doSomething(){

    //DEBUG1 == 1 显示调试信息

    //DEBUG1 == 0 不显示调试信息

    Log("xxxxxxxx -> %d\n",10);

    

    

    int a = 10;

    Log("test  ----> %d\n",a);

}

阅读更多
文章标签: c语言 日志 DEBUG
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

c语言 DEBUG 日志打印

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭