bzoj4276 [ONTAK2015]Bajtman i Okrągły Robin 费用流+线段树优化建图

版权声明:虽然是个蒟蒻但是转载还是要说一声的哟 https://blog.csdn.net/jpwang8/article/details/80512370

Description


有n个强盗,其中第i个强盗会在[a[i],a[i]+1],[a[i]+1,a[i]+2],…,[b[i]-1,b[i]]这么多段长度为1时间中选出一个时间进行抢劫,并计划抢走c[i]元。作为保安,你在每一段长度为1的时间内最多只能制止一个强盗,那么你最多可以挽回多少损失呢?

1<=n<=5000
1<=a[i]

Solution


很裸的费用流模型,每个强盗向所有区间连边即可
然鹅这样直接建图会挂,考虑用线段树优化建图,每个强盗向所在区间连边,然后就1A了

Code


#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <queue>

#define rep(i,st,ed) for (int i=st;i<=ed;++i)
#define fill(x,t) memset(x,t,sizeof(x))

const int INF=0x3f3f3f3f;
const int N=100005;
const int E=525005;

struct edge {int x,y,w,c,next;} e[E];

std:: queue <int> que;

int dis[N*2+1],pre[N*2+1],lim;
int ls[N*2+1],edCnt=1;
int a[N*2+1],b[N*2+1],c[N*2+1];

bool vis[N];

int read() {
  int x=0,v=1; char ch=getchar();
  for (;ch<'0'||ch>'9';v=(ch=='-')?(-1):(v),ch=getchar());
  for (;ch<='9'&&ch>='0';x=x*10+ch-'0',ch=getchar());
  return x*v;
}

void add_edge(int x,int y,int w,int c) {
  e[++edCnt]=(edge) {x,y,w,c,ls[x]}; ls[x]=edCnt;
  e[++edCnt]=(edge) {y,x,0,-c,ls[y]}; ls[y]=edCnt;
}

bool spfa(int st,int ed) {
  for (;!que.empty();) que.pop();
  que.push(st); vis[st]=1;
  fill(dis,-31); int inf=dis[st]; dis[st]=0;
  for (;!que.empty();) {
    int now=que.front(); que.pop();
    for (int i=ls[now];i;i=e[i].next) {
      if (e[i].w>0&&dis[now]+e[i].c>dis[e[i].y]) {
        dis[e[i].y]=dis[now]+e[i].c;
        pre[e[i].y]=i;
        if (vis[e[i].y]) continue;
        que.push(e[i].y);
        vis[e[i].y]=1;
      }
    }
    vis[now]=0;
  }
  return dis[ed]!=inf;
}

int modify(int ed) {
  int mn=INF;
  for (int i=ed;pre[i];i=e[pre[i]].x) {
    mn=std:: min(mn,e[pre[i]].w);
  }
  for (int i=ed;pre[i];i=e[pre[i]].x) {
    e[pre[i]].w-=mn;
    e[pre[i]^1].w+=mn;
  }
  return mn*dis[ed];
}

int mcf(int st,int ed) {
  int ret=0;
  for (;spfa(st,ed);) ret+=modify(ed);
  return ret;
}

void ins(int now,int tl,int tr,int l,int r,int x,int w,int c) {
  if (tl==l&&tr==r) {
    add_edge(x,now,w,c);
    return ;
  }
  int mid=(tl+tr)>>1;
  if (r<=mid) ins(now<<1,tl,mid,l,r,x,w,c);
  else if (l>mid) ins(now<<1|1,mid+1,tr,l,r,x,w,c);
  else {
    ins(now<<1,tl,mid,l,mid,x,w,c);
    ins(now<<1|1,mid+1,tr,mid+1,r,x,w,c);
  }
}

void build_tree(int now,int tl,int tr) {
  if (tl==tr) {
    add_edge(now,N,1,0);
    lim=std:: max(lim,now);
    return ;
  }
  int mid=(tl+tr)>>1;
  add_edge(now,now<<1,INF,0);
  add_edge(now,now<<1|1,INF,0);
  build_tree(now<<1,tl,mid);
  build_tree(now<<1|1,mid+1,tr);
}

int main(void) {
  int n=read();
  build_tree(1,1,5000);
  rep(i,1,n) a[i]=read(),b[i]=read(),c[i]=read();
  rep(i,1,n) add_edge(0,i+lim,1,c[i]);
  rep(i,1,n) {
    ins(1,1,5000,a[i],b[i]-1,i+lim,1,0);
  }
  printf("%d\n", mcf(0,N));
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试