bzoj4802 欧拉函数 素数测试

版权声明:虽然是个蒟蒻但是转载还是要说一声的哟 https://blog.csdn.net/jpwang8/article/details/80573289

Description


已知N,求phi(N)

正整数N。N<=10^18

Solution


我调了一个晚上的程序是对的!!!!!!!!!
mdzz为什么加万恶的std就对了??????????????
我tm拍半天拍出的错误是没加std?????!!!

Code


#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <algorithm>
#define rep(i,st,ed) for (int i=st;i<=ed;++i)
using namespace std;

typedef long long LL;
typedef long double LD;

int prime[12]={11,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31};
LL a[205],ans;

LL mul(LL a,LL b,LL MOD) {
  LL tmp=(a*b-(LL)((LD)a/MOD*b+0.1)*MOD)%MOD;
  if (tmp<0) tmp+=MOD;
  return tmp;
}

LL ksm(LL x,LL dep,LL MOD) {
  LL ret=1;
  while (dep) {
    if (dep&1) ret=mul(ret,x,MOD);
    dep>>=1; x=mul(x,x,MOD);
  }
  return ret;
}

bool test(LL n) {
  rep(i,1,prime[0]) if (prime[i]==n) return true;
  if (n<2) return false;
  if (!(n&1)) return false;
  LL m=n-1,k=0;
  for (;!(m&1);m/=2) k++;
  rep(i,1,prime[0]) {
    LL w=ksm(prime[i],m,n);
    if (w==1||w==n-1) continue;
    rep(j,1,k) {
      LL u=mul(w,w,n);
      if (w!=1&&w!=n-1&&u==1) return false;
      w=u;
    }
    if (w!=1) return false;
  }
  return true;
}

LL gcd(LL x,LL y) {
  return !y?x:gcd(y,x%y);
}

LL rho(LL n) {
  LL c=rand()*rand()%(n-1)+1,p=1;
  LL x1=rand()*rand(),x2=x1,k=2;
  for (LL i=1;p==1;i++) {
    x1=(mul(x1,x1,n)+c)%n;
    if (x1==x2) return 1;
    p=gcd(abs(x1-x2),n);
    if (i==k) {
      x2=x1;
      k=k*2;
    }
  }
  return p;
}

void solve(LL n) {
  if (n==1) return ;
  if (test(n)) {
    a[++a[0]]=n;
    return ;
  }
  LL t=n;
  while (t==n) t=rho(n);
  solve(t); solve(n/t);
}

int main(void) {
  srand(19260817);
  LL n; scanf("%lld",&n);
  ans=n; solve(n);
  std:: sort(a+1,a+a[0]+1);
  int size=std:: unique(a+1,a+a[0]+1)-a-1;
  rep(i,1,size) ans=ans/a[i]*(a[i]-1);
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭