how to calculate the textsize of TLatex in CernRoot

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/kakakaco/article/details/52823847

these code can be used in the SetTextSize(TextSizeValue(textsize0, cc, gPad)), where cc is a pointer of TCanvas;

double pad_width_for_textSizeValue0;
double pad_height_for_textSizeValue0;
double pad_width_for_textSizeValue;
double pad_height_for_textSizeValue;
double rel_charheight_for_textSizeValue0;
double rel_charheight_for_textSizeValue;
double ans_for_textSizeValue;
double TextSizeValue(double textsize0, TPad * pad0, TPad * pad)
{
  pad_width_for_textSizeValue0 = pad0->XtoPixel(pad0->GetX2());
  pad_height_for_textSizeValue0 = pad0->YtoPixel(pad0->GetY1());
  if(pad_width_for_textSizeValue0 < pad_height_for_textSizeValue0)
    rel_charheight_for_textSizeValue0 = pad_width_for_textSizeValue0;
  else
    rel_charheight_for_textSizeValue0 = pad_height_for_textSizeValue0;
  pad_width_for_textSizeValue = pad->XtoPixel(pad->GetX2());
  pad_height_for_textSizeValue = pad->YtoPixel(pad->GetY1());
  if(pad_width_for_textSizeValue < pad_height_for_textSizeValue)
    rel_charheight_for_textSizeValue = pad_width_for_textSizeValue;
  else
    rel_charheight_for_textSizeValue = pad_height_for_textSizeValue;
  ans_for_textSizeValue = (rel_charheight_for_textSizeValue0 * textsize0)
              / rel_charheight_for_textSizeValue;
  return ans_for_textSizeValue;
}


ref: https://root.cern.ch/doc/master/classTAttText.html

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试