adb获取android手机系统版本,已对应的api版本和硬件相关信息


原文链接:https://blog.csdn.net/zhuhai__yizhi/article/details/48003095

https://blog.csdn.net/fasfaf454/article/details/51438743


获取系统版本:adb shell getprop ro.build.version.release获取系统api版本:adb shell getprop ro.build.version.sdk获取手机相关制造商信息:adb shell getprop | grep "model\|version.sdk\|manufacture

r\|hardware\|platform\|revision\|serialno\|product.name\|brand"1、获取手机系统信息( CPU,厂商名称等)

adb shell "cat /system/build.prop | grep "product""
 • 1

2、获取手机系统版本

adb shell getprop ro.build.version.release
 • 1

3、获取手机系统api版本

adb shell getprop ro.build.version.sdk
 • 1

4、获取手机设备型号

adb -d shell getprop ro.product.model
 • 1

5、获取手机厂商名称

adb -d shell getprop ro.product.brand
 • 1

6、获取手机的序列号

有两种方式

1、 adb get-serialno
 • 1
2、 adb shell getprop ro.serialno
 • 1

7、获取手机的IMEI

有三种方式,由于手机和系统的限制,不一定获取到

1、 adb shell dumpsys iphonesubinfo
 • 1

其中Device ID即为IMEI号

2、 adb shell getprop gsm.baseband.imei
 • 1
3、 service call iphonesubinfo 1 
 • 1

此种方式,需要自己处理获取的信息得到

8、获取手机mac地址


adb shell cat /sys/class/net/wlan0/address
 • 1
 • 2

9、获取手机内存信息

adb shell cat /proc/meminfo
 • 1

10、获取手机存储信息

adb shell df
 • 1

获取手机内部存储信息:

魅族手机: adb shell df /mnt/shell/emulated
 • 1
其他: adb shell df /data
 • 1

获取sdcard存储信息:

adb shell df /storage/sdcard
 • 1

11、获取手机分辨率

adb shell "dumpsys window | grep mUnrestrictedScreen"
 • 1

12、获取手机物理密度

adb shell wm density

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试