VB的RC4加密算法,支持中文

    最近需要用VB写个小测试程序,所以把荒废了很久很久的vb翻了出来,从网上找了个10来兆的绿色版装上了。代码中测试中需要用到RC4的算法,于是从网上搜了一圈,结果很是失望,真正能用的几乎没有,网络上四处传播的那个代码,算法上应该说还是对的,但是采用String作为函数参数,结果处理的反而成错的了。这个错误的东西还四处传播,真是天下文章一大抄啊,居然这么多转贴的就没人做个简单的测试?     于是顺手按照c的代码,简单写了个程序,采用的是Byte数组来传递参数。调用的时候,可以采用strConv将普通的String和Byte数组做转换,或者省事就直接用String也是没问题的。
Option Base 0Public Type rc4_key

  s(256) As Byte

  x As Byte

  y As Byte

End TypePublic Sub prepare_key(ByRef key_data() As Byte, ByRef key As rc4_key)  Dim i As Long, j As Byte, keylen As Long, c As Integer

 

  For c = 0 To 255

    key.s(c) = c

  Next

 

  key.x = 0

  key.y = 0

  

  i = 0

  j = 0

  keylen = UBound(key_data) - LBound(key_data) + 1

  

  For c = 0 To 255

  

   j = ((key_data(i) Mod 256) + key.s(c) + j) Mod 256

   

   key.s(c) = key.s(c) Xor key.s(j)

   key.s(j) = key.s(c) Xor key.s(j)

   key.s(c) = key.s(c) Xor key.s(j)

   

   i = (i + 1) Mod keylen

  

  Next

  

End Sub

Public Sub rc4(ByRef buff() As Byte, ByRef key As rc4_key)  Dim x As Byte, y As Byte, z As Byte, c As Long, ub As Long, lb As Long

   x = key.x

  y = key.y

  ub = UBound(buff)

  lb = LBound(buff)  For c = lb To ub

    

    x = (x + 1) Mod 256

    y = ((key.s(x) Mod 256) + y) Mod 256

    

    key.s(x) = key.s(x) Xor key.s(y)

    key.s(y) = key.s(x) Xor key.s(y)

    key.s(x) = key.s(x) Xor key.s(y)    z = ((key.s(x) Mod 256) + key.s(y)) Mod 256

    buff(c) = buff(c) Xor key.s(z)

    

  Next

  

  key.x = x

  key.y = yEnd Sub 调用的方法     Dim s() As Byte, p() As Byte     Dim enkey As rc4_key, denkey As rc4_key         s = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz中文"     p = "123abc测试"         Call prepare_key(p, enkey)     denkey = enkey         Call rc4(s, enkey)     Call rc4(s, denkey)     MsgBox s 如果是多个内容加密,也可以分段解密,或者一次解密全部内容     Dim s() As Byte, p() As Byte     Dim enkey As rc4_key, denkey As rc4_key         s = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz中文"     p = "123abc测试"         Call prepare_key(p, enkey)     denkey = enkey         Call rc4(s, enkey)     Dim s2() As Byte, s3() As Byte         s2 = "信息abcd1234"     Call rc4(s2, enkey)         ReDim s3(0 To UBound(s) + UBound(s2) + 1)     Call CopyMemory(s3(0), s(0), UBound(s) + 1)     Call CopyMemory(s3(UBound(s) + 1), s2(0), UBound(s2) + 1)     Call rc4(s3, denkey)     MsgBox s3

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2

打赏作者

格利高里

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值