HTML代码美化

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/liguanjie8/article/details/83068854

基于javascript的一款运行在web页面的漂亮荧光线插件。

你是否需要一款像本文一样优美的现实各种代码片段的需求,你是否还在苦苦寻找,那么我来帮助你了,本文将介绍一款基于javascript的一款运行在web页面的漂亮荧光线插件,效果非常漂亮呢。

SHJS 语法简单而高效一款javascript荧光线工具

// 下载
http://shjs.sourceforge.net/doc/download.html

// 效果
本文中所写的代码就是采用的SHJS插件所显示的

引用资源

<!— 注意,需要 SHJS0.5+ 以上的版本才支持自动加载 —>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”/plugins/shjs-0.6/css/sh_blacknblue.css”>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”/plugins/shjs-0.6/css/sh_laruence.css”>
<script type=”text/javascript” src=”/plugins/shjs-0.6/sh_main.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
  $(function () {
    // 自动加载荧光
    sh_highlightDocument(/plugins/shjs-0.6/lang/‘, ‘.js’);
  });
</script>

SHJS 文档
要使用SHJS突出显示HTML文档中的源代码,请执行以下步骤:
将每个源代码段放在一个pre元素中。(目前SHJS不能突出显示不在pre元素中的代码。) pre元素必须在类(class)中 ,其中LANGUAGE指定编写源代码的编程语言。例如,对于C ++,正确的类(class)是。 sh_cpp

<pre class=”sh_cpp”>
#include &lt;iostream&gt;

using namespace std;

int main(int argc, char ** argv) {
 cout &lt;&lt; “Hello world” &lt;&lt; endl;
 return 0;
}
</pre>

下表显示了每种语言使用的正确类(class):

Language HTML class
Bison sh_bison
C sh_c
C++ sh_cpp
C# sh_csharp
ChangeLog sh_changelog
CSS sh_css
Desktop files sh_desktop
Diff sh_diff
Flex sh_flex
GLSL sh_glsl
Haxe sh_haxe
HTML sh_html
Java sh_java
Java properties files sh_properties
JavaScript sh_javascript
JavaScript with DOM sh_javascript_dom
LaTeX sh_latex
LDAP files sh_ldap
Log files sh_log
LSM (Linux Software Map) files sh_lsm
M4 sh_m4
Makefile sh_makefile
Objective Caml sh_caml
Oracle SQL sh_oracle
Pascal sh_pascal
Perl sh_perl
PHP sh_php
Prolog sh_prolog
Python sh_python
RPM spec files sh_spec
Ruby sh_ruby
S-Lang sh_slang
Scala sh_scala
Shell sh_sh
SQL sh_sql
Standard ML sh_sml
Tcl sh_tcl
XML sh_xml
Xorg configuration files sh_xorg
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页