Codeforce 22B Bargaining Table

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lj130lj/article/details/79948531

题意:

    有n*m的办公室放一张方形的桌子,桌子的最大周长是多少。

解析:

    暴力枚举一下左上角和右下角。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
char M[30][30];
int ok(int i,int j,int k,int l){
  for(int a=i;a<=k;a++){
    for(int b=j;b<=l;b++){
      if(M[a][b]=='1')return 0;
    }
  }
  return 1;
}
int main(){
   int n,m;
   cin>>n>>m;
   int res=0;
   for(int i=0;i<n;i++)scanf("%s",M[i]);
   for(int i=0;i<n;i++){
      for(int j=0;j<m;j++){
        for(int k=i;k<n;k++){
          for(int l=j;l<m;l++){
            if(ok(i,j,k,l)&&((k-i+1)*2+2*(l-j+1))>res){
              res=(k-i+1)*2+2*(l-j+1)-4;
              // printf("%d %d %d %d\n",i,j,k,l);
            }
          }
        }
      }
   }
   cout<<res<<endl;
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页