spfa poj 3259

题意:一个图,有一些“正常”的点和边(废话),点表示农场的位置、边表示从一个农场到另一个农场花费的时间。打住。还有些特别的点(虫洞),这些特别的点和其他点的边代表着能“穿越”的时间。问:有没有可能从虫洞穿越到某个点,时间倒流。

这个模型就是把正常的点互相连接起来或者把正常的点到虫洞,权是正。但是虫洞到其他的点,权为负。建立一个存在负权的图,然后最最最最关键的就是:判断是否存在负权回路。单源最短路算法里面正好bellman-ford可以处理负权,而且算法的返回值就是一个bool型的量,用来反映是不是存在负权回路了

/*
Sample Input

2
3 3 1
1 2 2
1 3 4
2 3 1
3 1 3
3 2 1
1 2 3
2 3 4
3 1 8
Sample Output

NO
YES

*/
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<queue>
#include<cstring>

#define MAXVN 520
#define MAXEN 6000
#define INF 1000000000

using namespace std;

int dis[MAXVN], ispushed[MAXVN], pushtimes[MAXVN];

typedef struct{
  int v, value;
}Edge;
int vn, en;

typedef vector<Edge> VE;
VE eg[MAXVN];

queue<int> Q;

int spfa(int st){
  memset(ispushed, 0, sizeof(ispushed));
  memset(pushtimes, 0, sizeof(pushtimes));
  for(int i = 1;i <= vn; i++)  dis[i] = INF;
  dis[st] = 0;
  while(!Q.empty()) Q.pop();
  Q.push(st); ispushed[st] = 1;
  pushtimes[st]++;
  while(!Q.empty()){
    int be = Q.front();
    Q.pop(); ispushed[be] = 0;
    for(int i = 0; i < eg[be].size(); i++){
      if(dis[eg[be][i].v] > dis[be] + eg[be][i].value){
        dis[eg[be][i].v] = dis[be] + eg[be][i].value;
        if(!ispushed[eg[be][i].v]){
          Q.push(eg[be][i].v);
          ispushed[eg[be][i].v] = 1;
          pushtimes[eg[be][i].v]++;
          if(pushtimes[eg[be][i].v] >= vn+1) return 1;
        }
      }
    }
  }

  return 0;
}

int main(){
  int t, n, m, w,a, b, c;
  while(scanf("%d", &t) != EOF){
    while(t--){
      for(int i = 1; i <= vn; i++) eg[i].clear();
      scanf("%d%d%d", &n, &m ,&w);
      vn = n;
      while(m--){
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        Edge tmp;
        tmp.v = b;
        tmp.value = c;
        eg[a].push_back(tmp);
        tmp.v = a;
        eg[b].push_back(tmp);

      }
      while(w--){
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        Edge tmp;
        tmp.v = b;
        tmp.value = 0 - c;
        eg[a].push_back(tmp);
      }
      if(spfa(1)) printf("YES\n");
      else printf("NO\n");
    }
  }
}


阅读更多
文章标签: 算法 struct input c
上一篇Bellman_Ford poj 1860
下一篇Prime_poj2031 Building a Space Station
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭