python 从多层字典嵌套中提取内容

import json
1. 根据路径取值
def check_key_dict_value(json_data,defalut_value,keys=[]):
   if not json_data: return defalut_value
  for key in keys:
    if key in json_data.keys():
      json_data = json_data[key]
    else:
      return defalut_value
  return json_data

json_data0={'key1':{'key2':{'key3':93,'key4':15}}}
result=check_key_dict_value(json_data0,defalut_value=0,keys=['key1','key2','key3'])

2. 未知路径取单个值
def check_key_dict_list_value(json_data,key):
  if isinstance(json_data, list):
    for i in json_data:
      if key in str(i): return check_key_dict_list_value(i,key=key)
  elif isinstance(json_data,dict):
    for k,v in json_data.items():
      if k == key:
        return v
      if key in str(v):
        return check_key_dict_list_value(v,key=key)
  else:
    try:
      return check_key_dict_list_value(json.loads(json_data),key=key)
    except:return

json_data1={'key1':{'key2':[{'key3':93,'key4':15}]}}

json_data1={'key1':{'key2':[{'key3':93,'key4':15}]}}
result1 = check_key_dict_list_value(json_data1,key='key4')
print(result1)

3. 未知路径取所有key名的值

def check_key_dict_list_value(json_data, key, lis):
  if isinstance(json_data, list):
    for i in json_data:
      if key in str(i):
        check_key_dict_list_value(i, key,lis)
  elif isinstance(json_data, dict):
    if json_data.get(key) != None:
      lis.append(json_data[key])
    else:
      for k, v in json_data.items():
        if key in str(v):
          check_key_dict_list_value(v, key,lis)
  else:
    try:
      check_key_dict_list_value(json.loads(json_data),key,lis)
    except:
      return
lis = []
json_data1={'key1':{'key2':[{'key3':93,'key4':15},{'key3':93,'key4':15}]}}
check_key_dict_list_value(json_data1, 'key4', lis)
print(lis)

 • 2
  点赞
 • 3
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值