Qt 实现简单计算圆的面积

//my_dialog.h
#ifndef MY_DIALOG_H
#define MY_DIALOG_H
#include <QDialog>
namespace Ui {
class My_Dialog;
}
class My_Dialog : public QDialog
{
 // Q_OBJECT宏的作用是启动Qt元对象系统的一些特性(如支持信号和槽),必须放到类定义的私有区
  Q_OBJECT
public:
  explicit My_Dialog(QWidget *parent = 0);
  ~My_Dialog();
private slots:
  void on_countButton_clicked();
   
 void showArea();

private:
  Ui::My_Dialog *ui;
};
#endif // MY_DIALOG_H

//my_dialog.cpp

#include "my_dialog.h"
#include "ui_my_dialog.h"
#include <QDebug>
const static double PI=3.1416;
My_Dialog::My_Dialog(QWidget *parent) :
  QDialog(parent),
  ui(new Ui::My_Dialog)
{
  ui->setupUi(this);
     
  //信号和槽相连
  connect(ui->calculateButton,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(showArea()));
}
My_Dialog::~My_Dialog()
{
  delete ui;
}
//槽函数
void My_Dialog::on_countButton_clicked()
{
  bool ok;
  QString tempStr;
  QString valueStr=ui->radiusLineEdit->text();
  int valueInt=valueStr.toInt(&ok);
  qDebug("the number is %d",ok); //输出到控制台
  double area=valueInt*valueInt*PI;
  ui->areaLabel2->setText(tempStr.setNum(area));
}

void My_Dialog::showArea()
{
  bool ok;
  QString tempStr;
  QString valueStr=ui->radiusLineEdit->text();
  int valueInt=valueStr.toInt(&ok);
  qDebug("the number is %d",ok); //输出到控制台
  double area=valueInt*valueInt*PI;
  ui->areaLabel2->setText(tempStr.setNum(area));
}

//main.cpp

#include "my_dialog.h"
#include <QApplication>
//argc是命令行变量的数量,argv是命令行变量的数组
int main(int argc, char *argv[])
{
  //在每一个使用Qt图形化应用程序中都必须使用一个QApplication对象。
  //QApplication a(argc,argv); a是这个程序的QApplication 对象,
  //在任何Qt的窗口系统部件被使用之前创建QApplication对象是必须的。它在
  //这里被创建并且处理这些命令行变量,所有被Qt识别的命令行参数都将从argv中移去(并且argc减少)
  QApplication a(argc, argv);
  //创建一个对话框对象,在该类中完成各种功能
  My_Dialog w;
  //当创建一个窗口部件的时候,默认它是不可见的,必须调用show()使他变为可见
  w.show();
  //程序进入消息循环,等待可能的输入进行响应
  return a.exec();
}

//按Ctrl+R 运行

      

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试