golang json 为map[string] interface{}

json字符串:

{"sn":1,"ls":false,"bg":0,"ed":0,"ws":[{"bg":0,"cw":[{"sc":0,"w":"还"}]},{"bg":0,"cw":[{"sc":0,"w":"有点"}]},{"bg":0,"cw":[{"sc":0,"w":"眼熟"}]}]}

需要将json格式中的w字段取出来,并且拼成结果串进行展示

 1. 从json数组中获取ws
 2. ws是数组,数组元素为object
 3. cw是数组,数组元素为object
 4. w是string
 5. 从cw遍历获取w字段

解析代码:

func RecResultJsonToPlain() {
  var recResult string
  var dat map[string]interface{}
  json.Unmarshal([]byte(json_str), &dat)

  if v, ok := dat["ws"]; ok {
    ws := v.([]interface{})
    for i, wsItem := range ws {
      wsMap := wsItem.(map[string]interface{})
      if vCw, ok := wsMap["cw"]; ok {
        cw := vCw.([]interface{})
        for i, cwItem := range cw {
          cwItemMap := cwItem.(map[string]interface{})
          if w, ok := cwItemMap["w"]; ok {
            recResult = recResult + w.(string)
          }
        }
      }
    }
  }
  fmt.Println(recResult)
}


 • 0
  点赞
 • 1
  收藏 更改收藏夹
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值