POJ3186(区间DP)

版权声明:很高兴能帮到你,QAQ,转载记得注明出处哦。o(* ̄︶ ̄*)o https://blog.csdn.net/meituanwaimai/article/details/79966061

题目链接

题意:有一个双向队列,可以从中取数,取出的第k个数乘以k就是这个数的价值,然后求所有数的最大价值。

题解:
容易得到dp[i][j]=max(dp[i+1][j]+v[i](nj+i),dp[i][j1]+v[j](nj+i))
然后求解当前左边界i的时候需要参考i+1的时候,右边界j需要参考j-1,所以i逆序便利,j顺序遍历。
(表示写了好久的dfs。。。。)

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n,num[2005],ans;
int dp[2001][2001];
int main()
{
  while(~scanf("%d",&n))
  {
    memset(num,0,sizeof num);
    memset(dp,0,sizeof dp);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      scanf("%d",&num[i]);
      dp[i][i] = num[i];
    }
    ans = 0;
    for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
    {
      for (int j = i; j <= n; j++)
      {
        dp[i][j] = max(dp[i + 1][j] + num[i]*(n - j + i),dp[i][j - 1] + num[j]*(n - j + i));
      }
    }
    printf("%d\n",dp[1][n]);
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试