CF 735D

题意:

国际象棋规则,看黑方是否被将军

题解:

八个方向上把最近的点都记下来看看能不能凑合,有一个能凑合就可以输出YES,不然GG

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

const long long INF=1e10+1;

struct S{
  char ch;
  long long x,y;
  S(){}
  S(long long x,long long y){
    this->x=x;
    this->y=y;
  }
}s[501000];

long long nearest[8];
int bit[8];

int main(){
  long long n;
  cin>>n;
  long long x,y;
  cin>>x>>y;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>s[i].ch>>s[i].x>>s[i].y;
  }
  for(int i=0;i<8;i++) bit[i]=-1;
  for(int i=0;i<8;i++) nearest[i]=INF;
  for(int i=0;i<n;i++){
    long long disx=abs(s[i].x-x);
    long long disy=abs(s[i].y-y);
    if(s[i].x<x&&s[i].y==y&&disx<nearest[0]){
      nearest[0]=disx;
      bit[0]=i;
    }
    if(s[i].x>x&&s[i].y==y&&disx<nearest[1]){
      nearest[1]=disx;
      bit[1]=i;
    }
    if(s[i].x==x&&s[i].y<y&&disy<nearest[2]){
      nearest[2]=disy;
      bit[2]=i;
    }
    if(s[i].x==x&&s[i].y>y&&disy<nearest[3]){
      nearest[3]=disy;
      bit[3]=i;
    }
    if(disx!=disy) continue;
    if(s[i].x<x&&s[i].y<y&&disx<nearest[4]){
      nearest[4]=disx;
      bit[4]=i;
    }
    if(s[i].x<x&&s[i].y>y&&disx<nearest[5]){
      nearest[5]=disx;
      bit[5]=i;
    }
    if(s[i].x>x&&s[i].y<y&&disx<nearest[6]){
      nearest[6]=disx;
      bit[6]=i;
    }
    if(s[i].x>x&&s[i].y>y&&disx<nearest[7]){
      nearest[7]=disx;
      bit[7]=i;
    }
  }
  for(int i=0;i<8;i++){
    int x=bit[i];
    if(x==-1) continue;
    if(i<4){
      if(s[x].ch=='Q'||s[x].ch=='R'){
        cout<<"YES"<<endl;
        return 0;
      }
    }
    else{
      if(s[x].ch=='Q'||s[x].ch=='B'){
        cout<<"YES"<<endl;
        return 0;
      }
    }
  }
  cout<<"NO"<<endl;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试