linux 让程序在后台执行

1. 执行命令后加 & 符号,缺点客户端关了,也会停止执行

    后台执行:php cli.php  admin/index  &

    显示到前台用命令:fg

    又让在后台执行命令:Ctrl+z

2. nohup 命令 &  ,  客户端关了,后台还会在执行

     后台执行:nohup php cli.php admin/index  &

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页