2018/4/16 Js /jq 学习记录

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/mistyrain0109/article/details/79959821
 1. 拓展字符串支持判断字串:

  String.prototype.find = function (str) {
    return new RegExp(str).test(this);
  };
  //使用
  var string = "amoxuk";
  console.log(strng.find('amo'))
  //result is : true
 2. this.attr 报错以及this.*报错的问题

   $(".f-opt").on('click',function () {
      var node = this.className;
      this.attr("data-id");//这里报错不存在attr
      //正确的使用方式:$(this).attr("data-id");
    }
  );

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭