Hdu 4035 Maze (dp求期望) - 2011 ACM/ICPC 成都赛区网络预选赛 1005

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/morgan_xww/article/details/6776947

      比赛时看题了,但是没有思路。比赛结束后这题总共通过20+,赛后看这个解题报告,由于博主说得太简洁,而我又是从来没有见过这种dp求数学期望的题,所以研究了好久都木有明白。只有搜索一下【dp求期望】的题目,从简单的开始入手,费了老大功夫,终于搞懂了,于是写下详细解题报告。

如果感觉这个题看不懂,也可以按照我的步骤来看:Poj 2096 --> Zoj 3329 --> Hdu 4035

/**
  dp求期望的题。
  题意:
  有n个房间,由n-1条隧道连通起来,实际上就形成了一棵树,
  从结点1出发,开始走,在每个结点i都有3种可能:
    1.被杀死,回到结点1处(概率为ki)
    2.找到出口,走出迷宫 (概率为ei)
    3.和该点相连有m条边,随机走一条
  求:走出迷宫所要走的边数的期望值。
  
  设 E[i]表示在结点i处,要走出迷宫所要走的边数的期望。E[1]即为所求。
  
  叶子结点:
  E[i] = ki*E[1] + ei*0 + (1-ki-ei)*(E[father[i]] + 1);
     = ki*E[1] + (1-ki-ei)*E[father[i]] + (1-ki-ei);
  
  非叶子结点:(m为与结点相连的边数)
  E[i] = ki*E[1] + ei*0 + (1-ki-ei)/m*( E[father[i]]+1 + ∑( E[child[i]]+1 ) );
     = ki*E[1] + (1-ki-ei)/m*E[father[i]] + (1-ki-ei)/m*∑(E[child[i]]) + (1-ki-ei);
  
  设对每个结点:E[i] = Ai*E[1] + Bi*E[father[i]] + Ci;
  
  对于非叶子结点i,设j为i的孩子结点,则
  ∑(E[child[i]]) = ∑E[j]
          = ∑(Aj*E[1] + Bj*E[father[j]] + Cj)
          = ∑(Aj*E[1] + Bj*E[i] + Cj)
  带入上面的式子得
  (1 - (1-ki-ei)/m*∑Bj)*E[i] = (ki+(1-ki-ei)/m*∑Aj)*E[1] + (1-ki-ei)/m*E[father[i]] + (1-ki-ei) + (1-ki-ei)/m*∑Cj;
  由此可得
  Ai =    (ki+(1-ki-ei)/m*∑Aj)  / (1 - (1-ki-ei)/m*∑Bj);
  Bi =    (1-ki-ei)/m      / (1 - (1-ki-ei)/m*∑Bj);
  Ci = ( (1-ki-ei)+(1-ki-ei)/m*∑Cj ) / (1 - (1-ki-ei)/m*∑Bj);
  
  对于叶子结点
  Ai = ki;
  Bi = 1 - ki - ei;
  Ci = 1 - ki - ei;
  
  从叶子结点开始,直到算出 A1,B1,C1;
  
  E[1] = A1*E[1] + B1*0 + C1;
  所以
  E[1] = C1 / (1 - A1);
  若 A1趋近于1则无解...
**/

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;

const int MAXN = 10000 + 5;

double e[MAXN], k[MAXN];
double A[MAXN], B[MAXN], C[MAXN];

vector<int> v[MAXN];

bool search(int i, int fa)
{
  if ( v[i].size() == 1 && fa != -1 )
  {
    A[i] = k[i];
    B[i] = 1 - k[i] - e[i];
    C[i] = 1 - k[i] - e[i];
    return true;
  }

  A[i] = k[i];
  B[i] = (1 - k[i] - e[i]) / v[i].size();
  C[i] = 1 - k[i] - e[i];
  double tmp = 0;
  
  for (int j = 0; j < (int)v[i].size(); j++)
  {
    if ( v[i][j] == fa ) continue;
    if ( !search(v[i][j], i) ) return false;
    A[i] += A[v[i][j]] * B[i];
    C[i] += C[v[i][j]] * B[i];
    tmp += B[v[i][j]] * B[i];
  }
  if ( fabs(tmp - 1) < 1e-10 ) return false;
  A[i] /= 1 - tmp;
  B[i] /= 1 - tmp;
  C[i] /= 1 - tmp;
  return true;
}

int main()
{
  int nc, n, s, t;

  cin >> nc;
  for (int ca = 1; ca <= nc; ca++)
  {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      v[i].clear();

    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      cin >> s >> t;
      v[s].push_back(t);
      v[t].push_back(s);
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      cin >> k[i] >> e[i];
      k[i] /= 100.0;
      e[i] /= 100.0;
    }
    
    cout << "Case " << ca << ": ";
    if ( search(1, -1) && fabs(1 - A[1]) > 1e-10 )
      cout << C[1]/(1 - A[1]) << endl;
    else
      cout << "impossible" << endl;
  }
  return 0;
}


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页