Sql中的分组汇总的三个方式

2021年经历万千,有好有坏,也好久没有在这儿写过什么了,就在2021的最后几天里写点东西,给2021年留点什么吧。:-)

分组汇总求和是在常规的打印,数据统计中应用很多的一种方式。

With rollup,With cube(也可以写成 rollup(),cube())与Grouping sets在进来数据分组汇总中效率会比较高,且可以大大减少Sql的角本量

--原始数据如下
SELECT id,b,a FROM (
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X

构建表如下:

 

--Rollup 方式
SELECT ID,B,SUM(A) F FROM 
(
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X
GROUP BY id,b with rollup 
或

SELECT ID,B,SUM(A) F FROM 
(
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X
GROUP BY rollup( id,b)

效果一样

效果如下: 

--Cube 方式
SELECT ID,B,SUM(A) F FROM 
(
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X
GROUP BY id,b with cube
或
SELECT ID,B,SUM(A) F FROM 
(
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X
GROUP BY cube ( id,b )
效果一下

效果如下:

--Grouping sets 方式
SELECT ID,B,SUM(A) F FROM 
(
select 'A1' ID,1 A,'A' B UNION
select 'A2' ID,2 A,'B' B UNION
select 'A3' ID,3 A,'C' B UNION
select 'A4' ID,4 A,'D' B UNION
select 'A5' ID,5 A,'B' B UNION
select 'A6' ID,6 A,'C' B UNION
select 'A7' ID,7 A,'D' B UNION
select 'A8' ID,8 A,'A' B UNION
select 'A9' ID,9 A,'C' B )X
GROUP BY grouping sets((id,b),(id),(b),())
注:
sets 里的组合不同,效果将不同,这是与以上两种方式最大的区别且也是最大的优势

 效果如下:

 

 

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

秋水森

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值