INT 21H终端部分功能号

	;程序名: A1.asm
	;功 能: 1. 输入一个字符,显示输出, 并转化为二进制码再输出
	;		 2. 输入一个字符串,
MLENGTH = 128
DATA SEGMENT
	MESS1	DB 'INPUT KEY:$'
	MESS0	DB 'PLEASE INPUT:$'
	MESS2	DB 'INPUT STRING:$'
	MESS3	DB 'STRING :$'
	BUFF	DB	MLENGTH
			DB ?
			DB MLENGTH DUP (0) 
DATA ENDS
CODE SEGMENT 
	 ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV 	AX,DATA
		MOV 	DS,AX
		MOV		DX,OFFSET MESS0
	  CALL	DISMESS
		MOV 	AH,1 		;1号功能,读入一个字符
	  INT 	21H
	  CALL 	NEWLINE 		;回车换行
	  MOV		DX,OFFSET MESS1
	  CALL	DISMESS
	  MOV 	AH,2		;2号功能是显示一个字符
	  MOV		DL,AL
	  INT 	21H
	  CALL NEWLINE 		;回车换行\
	  MOV 	BL,AL
	  MOV 	CX,8		;8NEXT:  SHL 	BL,1		;依次析出高位
	  MOV		DL,30H
	  ADC		DL,0
	  MOV		AH,2
	  INT		21H			;显示
	  LOOP	NEXT		;循环8MOV		DL,'B'
	  MOV 	AH,2
	  INT		21H
	  CALL 	NEWLINE 		;回车换行
	  MOV		DX,OFFSET MESS2
	  CALL	DISMESS
	  CALL 	NEWLINE 		;回车换行
	  MOV		DX,OFFSET BUFF
	  MOV		AH,0AH
	  INT 	21H
	  MOV		BH,0					;
	  MOV		BL,BUFF+1 				;初始化BX,BUFF 第二字节 串的大小给BX
	  MOV 	BYTE PTR BUFF[BX+2],'$'	;BUFF 串缓冲区的最后一个字符'回车'改为'$'
	  MOV 	DH,0					;
	  MOV 	DL,BUFF+2				;将串的地址给DX作为参数给9号功能使用
	  CALL 	NEWLINE 		;回车换行
	  MOV 	DX,OFFSET MESS3
	  CALL	DISMESS
	  MOV		DX,OFFSET BUFF+2
	  CALL	DISMESS
	  MOV 	AH,4CH
	  INT		21H
;
	;子程序名: NEWLINE
	;功  能: 形成回车和换行
	;入口参数:;出口参数:;说  明: 通过显示回车符形成回车,通过显示换行符形成换行
NEWLINE	PROC
		PUSH	AX
		PUSH	DX
		MOV		DL,0DH		;回车符的ASCII码是0AH
		MOV		AH,2		;显示回车符
		INT 	21H
		MOV		DL,0AH		;换行符的ASCII码是0AH
		MOV		AH,2		;显示换行符
		INT		21H			
		POP		DX			
		POP		AX			
		RET
NEWLINE	ENDP

	;子程序名: delay
	;功	  能: 做延迟处理
	;出入参数:DELAY PROC
	 PUSH	AX
	 PUSH	DX
	 MOV	DX,10H
	 XOR	AX,AX
S:	 SUB	AX,1
	 SBB	DX,0
	 CMP	AX,0
	 JNE	S
	 CMP	DX,0
	 JNE	S
SEND:	POP DX
		POP AX
		RET	 
DELAY ENDP

	;子程序名: DISMESS
	;功  能: 用来显示串
	;入口参数: DX为串首地址
DISMESS PROC
		MOV	AH,9
		INT	21H
		RET
DISMESS ENDP
		
CODE ENDS
END START
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页