That's all

在线日记

PAT-天梯赛-L2.007家庭房产-未解决(最后一个测试点)

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<map>
using namespace std;
const int Size=10000;// 不用Map实现 数组占用内存太多了···
int Par[Size];
int RenKouShu[Size];
int FangChanZongShu[Size];// 家庭i的房产总数
double FangChanZongMianJi[Size];// 家庭i的房产总面积
double RenJunFangchanTaoShu[Size];
double RenJunFangchanMianJi[Size];

struct Node
{
  int BianHao;
  int JiaTingRenKouShu;
  double RenJunFangChanTaoShu;
  double RenJunFangChanMianJi;
};

bool Cmp(const Node &a, const Node &b)
{
  if(a.RenJunFangChanMianJi!=b.RenJunFangChanMianJi)
    return a.RenJunFangChanMianJi>b.RenJunFangChanMianJi;
  return a.BianHao<b.BianHao;
}

int Get_Par(int a)
{
  if(a!=Par[a])
     Par[a]=Get_Par(Par[a]);
  return Par[a];
}

void Merge(int a, int b)
{
    //需要判断各自的祖先节点 编号小的那个为最终祖先 因为最后输出要求
    int ParA=Get_Par(a);
    int ParB=Get_Par(b);
    if(ParA<ParB)
    {
      //cout<<"This Merge the"<<ParB<<"Big than"<<ParA<<" "<<endl;
      Par[ParB]=ParA;
      //cout<<"And the Par of "<<ParB<<"is "<<ParA<<endl;
      RenKouShu[ParA]+=RenKouShu[ParB];
      FangChanZongShu[ParA]+=FangChanZongShu[ParB];
      FangChanZongMianJi[ParA]+=FangChanZongMianJi[ParB];
    }
    else if(ParA>ParB)
    {
      //cout<<"This Merge the"<<ParA<<"Big than"<<ParB<<" "<<endl;

      Par[ParA]=ParB;
      //cout<<"And the Par of "<<ParA<<"is "<<ParB<<endl;
      RenKouShu[ParB]+=RenKouShu[ParA];
      FangChanZongShu[ParB]+=FangChanZongShu[ParA];
      FangChanZongMianJi[ParB]+=FangChanZongMianJi[ParA];
    }
}

int main()
{
  //ifstream cin("SARS.txt");
  int N;
  cin>>N;
  int BianHao,Fu,Mu,k,Child,FangChanShu;
  double ZongMianji;
  memset(Par,0,sizeof(Par));
  memset(FangChanZongShu,0,sizeof(FangChanZongShu));
  memset(FangChanZongMianJi,0,sizeof(FangChanZongMianJi));

  for(int i=0; i<N; i++)
  {
    cin>>BianHao>>Fu>>Mu;
    if(Par[BianHao]==0){
      RenKouShu[BianHao]=1;
      Par[BianHao]=BianHao;
    }
    if(Fu!=-1)
    {
      if(Par[Fu]==0){
        RenKouShu[Fu]=1;
        Par[Fu]=Fu;
      }
      Merge(BianHao,Fu);
    }
    if(Mu!=-1)
    {
      if(Par[Mu]==0){
        RenKouShu[Mu]=1;
        Par[Mu]=Mu;
      }
      Merge(BianHao,Mu);
    }
    cin>>k;
    while(k--)
    {
      cin>>Child;
      if(Par[Child]==0){
        RenKouShu[Child]=1;
        Par[Child]=Child;
      }
      Merge(BianHao,Child);
    }
    cin>>FangChanShu;
    FangChanZongShu[Get_Par(BianHao)]+=FangChanShu;
    cin>>ZongMianji;
    FangChanZongMianJi[Get_Par(BianHao)]+=ZongMianji;
  }
  int ans=0;
  vector<Node>Vec;
  Node node;
  for(int i=0;i<10000; i++)
  {
    if(Par[i]==i&&RenKouShu[i]!=0){
      ans++;
      node.BianHao=i;
      node.JiaTingRenKouShu=RenKouShu[i];
      node.RenJunFangChanTaoShu = FangChanZongShu[i]*1.0/RenKouShu[i];
      node.RenJunFangChanMianJi = FangChanZongMianJi[i]/RenKouShu[i];
      Vec.push_back(node);
    }
  }
  cout<<ans<<endl;
  sort(Vec.begin(),Vec.end(),Cmp);
  for(int i=0; i<Vec.size();i++)
  {
    printf("%04d %d %.3f %.3f\n",Vec[i].BianHao,Vec[i].JiaTingRenKouShu,Vec[i].RenJunFangChanTaoShu,Vec[i].RenJunFangChanMianJi);
  }
  return 0;
}

基础并查集 ···

过几天重新敲一下···

还差最后一个测试点···


阅读更多
个人分类: 天梯赛—练习集
上一篇PAT天梯赛-L2-001 紧急救援
下一篇经典重拾-从前言开始
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭