Leetcode刷题心得

2019年12月5日,决心开始刷题了,开篇博客记录下,希望自己后面有所提升。

数组

删除排序数组中的重复项

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  int removeDuplicates(vector<int>& nums) {
    if (nums.size() <= 1)
    {
      return nums.size();
    }
    else
    {
      int i = 0;
		  while (i < nums.size())
		  {
			  while (i + 2 <= nums.size() && nums[i] == nums[i + 1])
			  {
				  nums.erase(std::begin(nums) + i);
			  }
			  i++;
		  }
		  return i;
    }
  }
};

买卖股票的最佳时机 II

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  int maxProfit(vector<int>& prices) {
    if (prices.size() <= 1)
    {
      return 0;
    }
    else if (prices.size() == 2)
    {
      if (prices.back() > prices.front())
      {
        return prices.back() - prices.front();
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
    else
    {
      bool sealready = false;
      int income = 0;
      int up_price = 0;
      int low_price = INT_MAX;
      //int low_price_ready = 0;
      for (int i = 0; i < prices.size(); i++)
      {
        if (!sealready)
        {
          if (prices[i] > low_price)
          {
            sealready = true;
            while (sealready)
            {
              if (prices[i] >= up_price)
              {
                up_price = prices[i];
                if (i == prices.size() - 1)
                {
                  income += up_price - low_price;
                  break;
                }
              }
              else
              {
                income += up_price - low_price;
                sealready = false;
                up_price = 0;
                low_price = prices[i];
                i--;
                break;
              }
              i++;
            }
          }
          else
          {
            low_price = prices[i];
          }
        }
      }
      return income;
    }
  }
};

旋转数组

在这里插入图片描述
这道题我用了两种方法,第一种是用循环一个一个的移动数组,但是太慢了,成绩垫底就不放出了,后面我就优化了一遍

class Solution {
public:
  void rotate(vector<int>& nums, int k) {
		for (int i = 1; i <= k_real; i++)
		{
			nums.insert(nums.begin(), nums.back());
			nums.pop_back();
		}
  }
};
class Solution {
public:
  void rotate(vector<int>& nums, int k) {
  	//首先取模,用来判断知否移动多圈
    int k_real = k % nums.size();
    //用这种方式来先做插入,然后再删除,vector的这种插入和删除的思想是挺好的
    nums.insert(nums.begin(), nums.end() - k_real, nums.end());
    nums.erase(nums.end() - k_real, nums.end());
  }
};

存在重复元素

在这里插入图片描述

/思路如下:先使用sort函数将vector排序,依次对比前后的值,这样时间复杂度是O(t)
class Solution {
public:
  bool containsDuplicate(vector<int>& nums) {
    if (nums.size() <= 1)
    {
      return false;
    }
    std::sort(nums.begin(), nums.end());
    for (std::vector<int>::iterator it = nums.begin();
      it != nums.end() - 1;
      it++)
    {
      if (*it == *(it + 1))
      {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
};

只出现一次的数字

在这里插入图片描述

//思路:
//先排序,同时根据题意数组肯定是奇数个,然后从前两个数开始成对的判断,如果相同,就判断成对的数
//的第二个数与再下一个数是否相同,相同返回成对数的第一个,不同返回成对数的第二个
class Solution {
public:
  int singleNumber(vector<int>& nums) {
    std::sort(nums.begin(), nums.end());
    if (nums.size() == 1)
    {
      return nums.front();
    }
    for (int i = 0; i < nums.size() - 2; i = i + 2)
    {
      if (nums[i] != nums[i + 1])
      {
        if (nums[i + 1] == nums[i + 2])
        {
          return nums[i];
        }
        else
        {
          return nums[i + 1];
        }
      }
    }
    return nums.back();
  }
};

两个数组的交集 II

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  vector<int> intersect(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    if (nums1.size() == 0 || nums2.size() == 0)
    {
      return std::vector<int>{};
    }

    std::sort(nums1.begin(), nums1.end());
    std::sort(nums2.begin(), nums2.end());

    int length_min = std::min(nums1.size(), nums2.size());
    std::vector<int> nums{};
    bool ii = nums1.empty();

    while (!nums1.empty() && !nums2.empty())
    {
      if (nums1.back() == nums2.back())
      {
        nums.push_back(nums1.back());
        nums1.pop_back();
        nums2.pop_back();
      }
      else if (nums1.back() > nums2.back())
      {
        nums1.pop_back();
      }
      else
      {
        nums2.pop_back();
      }
    }
    return nums;
  }
};

加一

在这里插入图片描述
很简单

class Solution {
public:
  vector<int> plusOne(vector<int>& digits) {
    int i = digits.size() - 1;
    while (digits[i] == 9 && i >= 0)
    {
      digits[i] = 0;
      i--;
      if (i < 0)
      {
        std::vector<int> one_vector{ 1 };
        one_vector.insert(one_vector.end(), digits.begin(), digits.end());
        return one_vector;
      }
    }
    digits[i]++;
    return digits;
  }
};

移动0

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  void moveZeroes(vector<int>& nums) {
    int zero_counter = 0;
    for (std::vector<int>::iterator it = nums.begin();
      it != nums.end();
      it++)
    {
      while (*it == 0)
      {
        it = nums.erase(it);
        zero_counter++;
        if (it == nums.end())
        {
          break;
        }
      }
      if (it == nums.end())
      {
        break;
      }
    }
    if (zero_counter > 0)
    {
      nums.insert(nums.end(), zero_counter, 0);
    }
  }
};

两数之和

使用的暴力法

class Solution {
public:
  vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
    for (int i = 0; i < nums.size() - 1; i++)
    {
      for (int j = i + 1; j < nums.size(); j++)
      {
        if (nums[i] + nums[j] == target)
        {
          std::vector<int> nums_out{ i, j };
          return nums_out;
        }
      }
    }
    return nums;
  }
};

有效的数独

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  bool isValidSudoku(vector<vector<char>>& board) {
    for (int i = 0; i < board.size(); i++)
    {
      std::vector<char> ini_char_vector1{ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
    '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', };
      std::vector<char> ini_char_vector2{ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
    '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', };
      for (int j = 0; j < board[i].size(); j++)
      {
        //首先按照每行去查找,当查找到一个数值时,就从临时的数组中剔除有的数
        bool flg_find_same = false;
        bool flg_is_same = true;
        for (std::vector<char>::iterator it = ini_char_vector1.begin();
          it != ini_char_vector1.end();
          it++)
        {
          if (board[i][j] == *it)
          {
            flg_find_same = true;
            flg_is_same = false;
            it = ini_char_vector1.erase(it);
            if (it == ini_char_vector1.end())
            {
              break;
            }
          }
          if (flg_find_same)
          {
            break;
          }
        }
        if (flg_is_same)
        {
          return false;
        }

        //然后按照列去查找
        flg_find_same = false;
        flg_is_same = true;
        for (std::vector<char>::iterator it = ini_char_vector2.begin();
          it != ini_char_vector2.end();
          it++)
        {
          if (board[j][i] == *it)
          {
            flg_find_same = true;
            flg_is_same = false;
            it = ini_char_vector2.erase(it);
            if (it == ini_char_vector2.end())
            {
              break;
            }
          }
          if (flg_find_same)
          {
            break;
          }
        }
        if (flg_is_same)
        {
          return false;
        }
      }
    }

    //由于按照格子查找和按照行列查找不同
    //所以放在这里单独处理
    for (int i = 0; i < 9; i += 3)
    {
      for (int j = 0; j < 9; j += 3)
      {
        std::vector<char> ini_char_vector1{ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
  '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', '.', };
        for (int k = 0; k < 3; k++)
        {
          for (int t = 0; t < 3; t++)
          {
            bool flg_find_same = false;
            bool flg_is_same = true;
            for (std::vector<char>::iterator it = ini_char_vector1.begin();
              it != ini_char_vector1.end();
              it++)
            {
              if (board[i + k][j + t] == *it)
              {
                flg_find_same = true;
                flg_is_same = false;
                it = ini_char_vector1.erase(it);
                if (it == ini_char_vector1.end())
                {
                  break;
                }
                if (flg_find_same)
                {
                  break;
                }
              }
            }
            if (flg_is_same)
            {
              return false;
            }
          }
        }
      }
    }

    return true;
  }
};

旋转图像

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  void rotate(vector<vector<int>>& matrix) {
    int i_max = matrix.size() / 2 - 1;
    int size = matrix.size() - 1;
    for (int i = 0; i <= i_max; i++)
    {
      for (int j = i; j < matrix.size() - i - 1; j++)
      {
        int t = matrix[j][size - i];
        matrix[j][size - i] = matrix[i][j];
        matrix[i][j] = matrix[size - j][i];
        matrix[size - j][i] = matrix[size - i][size - j];
        matrix[size - i][size - j] = t;
      }
    }
  }
};

字符

反转字符串

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  void reverseString(vector<char>& s) {
    for (int i = 0; i < s.size() / 2; i++)
    {
      char str = s[i];
      s[i] = s[s.size() - 1 - i];
      s[s.size() - 1 - i] = str;
    }
  }
};

整数反转

这一次超越了100% 的人

在这里插入图片描述

class Solution {
public:
  int reverse(int x) {
    std::string res;
    std::stringstream ss;
    ss << x;
    ss >> res;
    bool is_negative = false;
    if (res.front() == '-')
    {
      //res.erase(res.begin());
      is_negative = true;
    }
    while (res.back() == '0')
    {
      res.pop_back();
    }
    if (!is_negative)
    {
      for (int i = 0; i < res.size() / 2; i++)
      {
        char str = res[i];
        res[i] = res[res.size() - 1 - i];
        res[res.size() - 1 - i] = str;
      }
    }
    else
    {
      for (int i = 1; i < (res.size() + 1) / 2; i++)
      {
        char str = res[i];
        res[i] = res[res.size() - i];
        res[res.size() - i] = str;
      }
    }

    //判断字符串反转后是否溢出
    ss.clear();
    long num = 0;
    ss << res;
    ss >> num;

    if (num > INT32_MAX || num < INT32_MIN)
    {
      return 0;
    }

    ss.clear();
    ss << res;
    ss >> x;
    return x;
  }
};
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 代码科技 设计师:Amelia_0503 返回首页