js 根据开始时间获取区间所有日期,所有月份,所有年份

人狠话不多,直接操代码,可直接使用

//获取时间区间年份
    function getYearBetween(start,end){
          var result = [];
          //使用传入参数的时间
          var startTime = new Date(start);
          var endTime = new Date(end);
          while(endTime - startTime>=0 ) {
            //获取年份
            let year = startTime.getFullYear();
            //加入数组
            result.push(year);
            //更新日期
            startTime.setFullYear(startTime.getFullYear()+1);
          }
        return result;
      }
    //获取时间区间月份
    function getMonthBetween(start,end){ 
            //初始化数组
            var result = []; 
            //切割起始年月
            var s = start.split("-"); 
            //切割结束年月
            var e = end.split("-"); 
            //获取时间对象
            var min = new Date(); 
            var max = new Date(); 
            //设置起始时间
            min.setFullYear(s[0],s[1]); 
            //设置结束时间
            max.setFullYear(e[0],e[1]); 
            
            //复制一份起始时间对象
            var curr = min; 
            //定义字符串
            var str = "";
            //起始时间在结束时间之前
            while(curr <= max){ 
              //获取此时间的月份
              var month = curr.getMonth(); 
              //如果月份为0,也就是代表12月份
              if(month===0){
                str=(curr.getFullYear()-1)+"-"+12;
              }else{//正常月份
                str=curr.getFullYear()+"-"+(month<10?("0"+month):month);
              }
              //将此年月加入数组
              result.push(str); 
              //更新此时间月份
              curr.setMonth(month+1); 
            } 
            return result; 
          } 
    //获取时间区间所有日期 
    function getAllDate(start,end){
      let dateArr = []
      let startArr = start.split('-')
      let endArr = end.split('-')
      let db = new Date()
      db.setUTCFullYear(startArr[0], startArr[1] - 1, startArr[2])
      let de = new Date()
      de.setUTCFullYear(endArr[0], endArr[1] - 1, endArr[2])
      let unixDb = db.getTime()
      let unixDe = de.getTime()
      let stamp
      const oneDay = 24 * 60 * 60 * 1000;
      for (stamp = unixDb; stamp <= unixDe;) {
      dateArr.push(format(new Date(parseInt(stamp))))
      stamp = stamp + oneDay
      }
      return dateArr
    }
    function format(time){
      let ymd = ''
      let mouth = (time.getMonth() + 1) >= 10 ? (time.getMonth() + 1) : ('0' + (time.getMonth() + 1))
      let day = time.getDate() >= 10 ? time.getDate() : ('0' + time.getDate())
      ymd += time.getFullYear() + '-' // 获取年份。
      ymd += mouth + '-' // 获取月份。
      ymd += day // 获取日。
      return ymd // 返回日期。
    }

代码可以直接使用,效果如下,分别是日期,月份,年份

 

 

鄙人小网站,欢迎各位大佬点击:www.51wzuan.cn 

 • 0
  点赞
 • 7
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 4
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 4
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

夜钓星云

如果解决了问题/赏点吧/饿死了

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值