Welcome to JRX2015U43's blog!

自己选择的路,跪着也要走完!

A*B Problem

【题目描述】
给出一个数A,你需要给出一个最小的数B,使得A与B的乘积只含有0和1。
【输入格式】
一个正整数A
【输出格式】
正整数B和A与B的乘积,两数之间用一个空格隔开
【样例输入】
6
【样例输出】
185 1110
【分析】
首先想到的是穷举2进制01串,但这样肯定会超时。
可以根据二进制01串(作为十进制数运算)除以A的余数进行递推,因为如果两个位数相同的01串除以A的余数相同,则在它们的最高位前再加个1后,两个新的01串除以A的余数仍然相同。而题目求的是最小的01串,故只需记录值较小的01串即可。
再利用mod运算的两个性质:
(a*b) mod n=(a mod n)×(b mod n)
10^k mod n=(…(((10 mod n)×10) mod n)×10…) mod 10
高精度运算就可以避免了。

var
 i,n,k,len,r,tmpf,tmpl:longint;
  flag:boolean;
  long,father:array[0..10000]of longint;
begin
 read(n);
  if n=1 then begin write(1,' ',1);halt; end;
  fillchar(father,sizeof(father),0);
  fillchar(long,sizeof(long),0);
  long[1]:=1;
  r:=1;
  len:=1;
  while long[0]=0 do begin
   r:=r*10 mod n;
    inc(len);
    for i:=0 to n-1 do
     if (i=0) or (long[i]>0) and (long[i]<len) then begin
       k:=i+r;
        if k>=n then k:=k-n;
        if long[k]=0 then begin
         long[k]:=len;
          father[k]:=i;
        end;
      end;
  end;
  k:=father[0];
  tmpf:=k;
  tmpl:=len;
  father[0]:=-1;
  long[0]:=0;
  r:=0;
  flag:=true;
  while k>=0 do begin
   r:=r*10+1;
    if r div n>0 then begin
     write(r div n);
      flag:=false;
    end;
    if (r div n=0)and(flag=false) then write(0);
    r:=r mod n;
    for i:=len-1 downto long[k]+1 do begin
     r:=r*10;
      if r div n>0 then begin
       write(r div n);
        flag:=false;
      end;
      if (r div n=0)and(flag=false) then write(0);
      r:=r mod n;
    end;
    len:=long[k];
    k:=father[k];
  end;
  write(' ');
  k:=tmpf;
  len:=tmpl;
  father[0]:=-1;
  long[0]:=0;
  while k>=0 do begin
   write(1);
    for i:=len-1 downto long[k]+1 do write(0);
    len:=long[k];
    k:=father[k];
  end;
end.
阅读更多
版权声明:本文原创,可以转载,但需附上原文链接,否则你的生命将会-1s!!!! https://blog.csdn.net/qq_31640513/article/details/52351702
文章标签: 二进制 编程 Pascal
相关热词: problem
上一篇相连的农场
下一篇乐谱
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭