java三四年工作经验面试题(面试官出品)

分布式面试题:

Springcloud面试题:

https://www.fangzhipeng.com/spring-cloud.html(入门)

https://blog.csdn.net/hjq_ku/article/details/89504229

https://blog.csdn.net/qq_42629110/article/details/84963815

https://www.cnblogs.com/snowjeblog/p/8821325.html

https://blog.csdn.net/tuoyun6647/article/details/93667643

 

Dubbo面试题:

https://blog.csdn.net/hzr0523/article/details/82728749(入门)

https://blog.csdn.net/Y0Q2T57s/article/details/83005376

 

Rabbitmq面试题:

https://blog.csdn.net/qq_32880973/article/category/9201078(入门)

 

Elasticsearch面试题:

https://blog.csdn.net/chen_2890/article/details/83895646(入门)

https://www.jianshu.com/p/700bf669d951

https://www.cnblogs.com/luckcs/articles/7052932.html

https://blog.csdn.net/g6u8w7p06dco99fq3/article/details/90746030

 

redis面试题:

https://blog.csdn.net/qq_36125138/article/details/84144932(入门)

https://msd.misuland.com/pd/3065794831805580868

https://blog.csdn.net/u012562943/article/details/83110060

 

Docker 面试题

https://www.jianshu.com/p/7d262ca8bee2

https://blog.csdn.net/gv7lzb0y87u7c/article/details/93806070

 

nginx面试题

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1575766392326093&wfr=spider&for=pc

https://blog.csdn.net/u013411339/article/details/87957720

 

分布式架构:

https://www.cnblogs.com/hafiz/p/9222973.html

https://blog.51cto.com/4596298/2359896?source=dra

 

分布式事务:

https://www.cnblogs.com/jiangyu666/p/8522547.html

 

基础面试题:

基础:

https://blog.csdn.net/jackfrued/article/details/44921941

https://blog.csdn.net/jackfrued/article/details/44931161

 

java8新特性:

https://www.runoob.com/java/java8-new-features.html

 

springdata jpa

https://blog.csdn.net/qq_39086296/article/details/90485645

 

SQL性能优化:

https://www.xin3721.com/Articlesqldatabase/sql12246.html

https://www.520mwx.com/view/38283

 

表结构设计:

https://www.cnblogs.com/hoojjack/p/4705830.html

 

第三方支付流程:

https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/app/app.php?chapter=8_3

 

linux命令:

https://blog.csdn.net/qq_31617637/article/details/71426904

 

安全漏洞:

https://www.jianshu.com/p/0b30d7bc276d

 

进阶面试题(不是东西有多难,而是很枯燥):

单点登录原理(以下两个都没解释清楚):

https://yq.aliyun.com/articles/636281?spm=a2c4e.11153940.0.0.39f56088NU33s4&p=1#comments

https://blog.csdn.net/qq_31183297/article/details/79419222#comments

 

数据结构:

https://www.cnblogs.com/ysocean/tag/Java%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%92%8C%E7%AE%97%E6%B3%95/

https://www.cnblogs.com/gxl1995/p/7534171344218b3784f1beb90d621337.html

https://blog.csdn.net/m0_37914588/article/details/82287191

 

设计模式:

https://www.cnblogs.com/AndyAo/p/8666385.html

https://blog.csdn.net/eson_15/article/details/51203993(单例)

https://blog.csdn.net/jason0539/article/details/23020989(工厂)

https://blog.csdn.net/jason0539/article/details/44976775(抽象工厂)

https://www.cnblogs.com/V1haoge/p/6479118.html(适配器)

https://blog.csdn.net/jason0539/article/details/22713711(装饰者)

https://blog.csdn.net/eson_15/article/details/52100382(代理)

https://blog.csdn.net/itachi85/article/details/50773358(观察者)

https://blog.csdn.net/eson_15/article/details/52119001(策略)

https://blog.csdn.net/eson_15/article/details/51323902(模板方法)


锁:

http://ifeve.com/java_lock_see/

 

发布了11 篇原创文章 · 获赞 3 · 访问量 6051
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览