【let code】807.保持城市天际线

问题描述:
在这里插入图片描述
问题分析:
1.题目首先需要算出天际线(不同行列中的最大值);
2.为每个点增高,求最多总共能增高多少,而不改变天际线(不破坏该点所在行列的最大值);
3.在每个点处判断,此行此列的最大值中的较小的那个(如果不考虑这一点,使用行,则列的最大值被破坏,使用列,行的最大值会被破坏);
4.个人感觉这道题应该归于easy,唯一的难点在于读题;
完整代码:

class Solution {
public:
  int maxIncreaseKeepingSkyline(vector<vector<int>>& grid) {
    vector<int> chuizhi, shuiping;
    int c = grid.size(), s = grid[0].size();
    int max1 = 0, max2 = 0;
    
    //看
    for (int i = 0; i < c; i++)
    {
      max1 = 0, max2 = 0;
      for (int j =0; j < s; j++)
      {
        if (grid[i][j] > max1) max1 = grid[i][j];
        if (grid[j][i] > max2) max2 = grid[j][i];
      }
      shuiping.push_back(max1);
      chuizhi.push_back(max2);
    }
    
    //算差距
    int top = 0, res = 0;
    for (int i = 0; i < c; i++)
    {
      for (int j =0; j < s; j++)
      {
        top = shuiping[i] > chuizhi[j] ? chuizhi[j] : shuiping[i] ;
        res += top - grid[i][j];
      }
    }
    
    return res;
  }
};

结果展示:
在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页