npm使用遇到的问题

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36311091/article/details/79962561

更新npm

命令行运行:npm install -g npm

全局安装npm

命令行运行:npm install gulp -g

局部安装npm

命令行运行:npm install --save-dev gulp

1.报错:

npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri

解决方法:npm 安装权限的问题,在命令前加上sudo,输入密码即可
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试