npm使用遇到的问题

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36311091/article/details/79962561

更新npm

命令行运行:npm install -g npm

全局安装npm

命令行运行:npm install gulp -g

局部安装npm

命令行运行:npm install --save-dev gulp

1.报错:

npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri

解决方法:npm 安装权限的问题,在命令前加上sudo,输入密码即可
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页