tomcat 多https证书配置

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_36570464/article/details/89225525

tomcat 多https证书配置

最近在做小程序,要求request合法域名是https的,其实可以在开发工具中取消验证:

但是由于没有捣鼓过https,于是就捣鼓了一下。

我们先在腾讯云:https://console.cloud.tencent.com/ssl 证书管理里填写相应信息申请就行。

比如我要申请这两个:

填写两个信息申请就可以了。等验证通过后下载文件:

如果你是配置单个,可以查看官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/400/4143

显然你到这里是配置多个的(于是默认你会配置单个了),请你继续往下看:

我们在tomcat中conf目录下上传所需的以  .jks 文件。如:

然后修改:server.xml:

添加下面:根据需要修改:

	 <Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" maxThreads="150" SSLEnabled="true" defaultSSLHostConfigName="bubbletg.cn"> 
	<SSLHostConfig hostName="bubbletg.cn"> 
	    <Certificate certificateKeystoreFile="conf/bubbletg.cn.jks" certificateKeystorePassword="lbuzv0vpqg" type="RSA"/> 
	  </SSLHostConfig>   
	<SSLHostConfig hostName="xxadj.bubbletg.cn"> 
	    <Certificate certificateKeystoreFile="conf/xxadj.bubbletg.cn.jks" certificateKeystorePassword="95r3d1e8z25" type="RSA"/> 
	  </SSLHostConfig>  
	
	  <SSLHostConfig hostName="jilei.bubbletg.cn"> 
	    <Certificate certificateKeystoreFile="conf/jilei.bubbletg.cn.jks" certificateKeystorePassword="a6n3gu0q5wwou" type="RSA"/> 
	  </SSLHostConfig> 
	
	</Connector>

把原来的单个配置注释掉。

然后重启完成。

就是这么简单。

不懂可以加QQ:363491343

或者关注微信公众号:

å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页