Qt输出错误日志(Qt4&Qt5)

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_40194498/article/details/80402442

前言:

Qt提供了qInstallMsgHandler (Qt5为qInstallMessageHandler)方法用来定制消息发生后如何来处理。
qInstallMsgHandler 是一个回调函数,主要是由qDebug、qWarnng、qCritical、qFatal这些函数进行触发,
也就是说,qDeubg这些函数处理的消息文本会被qInstallMsgHandler 所指向的回调函数截获,这样就允许用户自己来处理这些消息文本。 此时qDebug等输出不会出现在Qt的输出窗口或控制台。

Qt4代码示例:

#include "widget.h"
#include <QApplication>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<QFile>
#include<QTextStream>

void myMessageOutput(QtMsgType type,const char *msg)
{
  QString txt;
     switch (type) {
     //调试信息提示
     case QtDebugMsg:
         txt = QString("Debug: %1").arg(msg);
         break;

     //一般的warning提示
     case QtWarningMsg:
         txt = QString("Warning: %1").arg(msg);
     break;
     //严重错误提示
     case QtCriticalMsg:
         txt = QString("Critical: %1").arg(msg);
     break;
     //致命错误提示
     case QtFatalMsg:
         txt = QString("Fatal: %1").arg(msg);
         abort();
     }
  QFile outFile("debuglog.txt");
  outFile.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Append);
  QTextStream ts(&outFile);
  ts << endl<< txt << endl;
} 

int main(int argc, char *argv[])
{ qInstallMsgHandler(myMessageOutput);
  QApplication a(argc, argv);
  Widget w;
  w.show();
  return a.exec();
}

Qt5代码示例:

#include "widget.h"
#include <QApplication>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<QFile>
#include<QTextStream>

void myMessageOutput(QtMsgType type,const QMessageLogContext &context, const QString &msg)
{
  QString txt;
     switch (type) {
     //调试信息提示
     case QtDebugMsg:
         txt = QString("Debug: %1 from %2,%3,%4").arg(msg).arg(context.file).arg(context.function).arg(context.line);
         break;

     //一般的warning提示
     case QtWarningMsg:
         txt = QString("Warning: %1 from %2,%3,%4").arg(msg).arg(context.file).arg(context.function).arg(context.line);
     break;
     //严重错误提示
     case QtCriticalMsg:
         txt = QString("Critical: %1 from %2,%3,%4").arg(msg).arg(context.file).arg(context.function).arg(context.line);
     break;
     //致命错误提示
     case QtFatalMsg:
         txt = QString("Fatal: %1 from %2,%3,%4").arg(msg).arg(context.file).arg(context.function).arg(context.line);
         abort();
     }
  QFile outFile("debuglog.txt");
  outFile.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Append);
  QTextStream ts(&outFile); 
  ts << endl<< txt << endl;
}
int main(int argc, char *argv[])
{  qInstallMessageHandler(myMessageOutput);
  QApplication a(argc, argv);
  Widget w;
  w.show();
  return a.exec();
}

实际效果:(用Sublime Text 3 打开)

这里写图片描述

参考链接:

https://blog.csdn.net/u010261063/article/details/52876477

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页