PHP简单连接数据库——系列1

版权声明:本文为九果子原创文章,未经果子允许不得转载。九果子一直都在,大家互相学习,共同进步。 https://blog.csdn.net/qq_40477146/article/details/80346280

PHP简单连接数据库——系列1

静态网页代码:

用户名:
密码:
确认密码:


PHP代码:<body>
<?php
mysql_connect("localhost","root","") or die("连接数据库失败,中断执行!");
//设置数据库的连接
mysql_query("set names 'utf8'");
//设置编码格式
mysql_select_db("ninefruit") or die("选择数据库失败,中断执行!");
//选择数据库 有两种方法
/*
1.mysql_select_db("数据库名字")
2.mysql_query("use 数据库名字")
*/
$ninefruit=mysql_query("select * from nf");
//将查询的数据库 表 放到一个资源文件里面
while($aa=mysql_fetch_row($ninefruit)){
echo $aa[0].'-'.$aa[1].'-'.$aa[2];
echo "<br>";
}
//利用循环 遍历出来
/*
$aa=mysql_fetch_row($ninefruit)
一、$aa 变量名
二、mysql_fetch_row()
显示资源文件的一行
1.有键值 是关联数组
2.没有键值 是索引数组
三、$ninefruit
资源文件名 (自定义)
*/
?>
</body>

数据库文件代码:
– phpMyAdmin SQL Dump
– version 4.0.4

http://www.phpmyadmin.net

– 主机: localhost
– 生成日期: 2018 年 05 月 17 日 01:37
– 服务器版本: 5.6.12-log
– PHP 版本: 5.4.16

SET SQL_MODE = “NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”;
SET time_zone = “+00:00”;

/!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT /;
/!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS /;
/!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION /;
/!40101 SET NAMES utf8 /;

– 数据库: ninefruit

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ninefruit DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE ninefruit;


– 表的结构 nf

CREATE TABLE IF NOT EXISTS nf (
nf_id int(3) NOT NULL,
nf_name char(15) NOT NULL,
nf_pas int(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

– 转存表中的数据 nf

INSERT INTO nf (nf_id, nf_name, nf_pas) VALUES
(1, ‘aa’, 123),
(0, ”, 0);

/!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT /;
/!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS /;
/!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION /;

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试