POI 设置Excel单元格背景色(参考颜色代码)

小工具 专栏收录该内容
4 篇文章 0 订阅
// 创建一个 workbook 对象 
Workbook workbook = new XSSFWorkbook();
// 创建一个 sheet
Sheet sheet = workbook.createSheet();
//创建一行
Row row = sheet.createRow((short) 1);
CellStyle style = workbook.createCellStyle();
//关键点 IndexedColors.AQUA.getIndex() 对应颜色
style.setFillForegroundColor(***IndexedColors.AQUA.getIndex()***);
style.setFillPattern(CellStyle.SOLID_FOREGROUND);
Cell cell = row.createCell((short) 1);
cell.setCellValue("X1");
cell.setCellStyle(style);

图片对应位置:
在这里插入图片描述

上面的单元格颜色对应下面的英语颜色表示,从X1-X49 按顺序对应;
将下面对应的code填入上述代码加粗斜体位置即可。
1.IndexedColors.AQUA.getIndex()
2.IndexedColors.AUTOMATIC.getIndex()
3.IndexedColors.BLUE.getIndex()
4.IndexedColors.BLUE_GREY.getIndex()
5.IndexedColors.BRIGHT_GREEN.getIndex()
6.IndexedColors.BROWN.getIndex()
7.IndexedColors.CORAL.getIndex()
8.IndexedColors.CORNFLOWER_BLUE.getIndex()
9.IndexedColors.DARK_BLUE.getIndex()
10.IndexedColors.DARK_GREEN.getIndex()
11.IndexedColors.DARK_RED.getIndex()
12.IndexedColors.DARK_TEAL.getIndex()
13.IndexedColors.DARK_YELLOW.getIndex()
14.IndexedColors.GOLD.getIndex()
15.IndexedColors.GREEN.getIndex()
16.IndexedColors.GREY_25_PERCENT.getIndex()
17.IndexedColors.GREY_40_PERCENT.getIndex()
18.IndexedColors.GREY_50_PERCENT.getIndex()
19.IndexedColors.GREY_80_PERCENT.getIndex()
20.IndexedColors.INDIGO.getIndex()
21.IndexedColors.LAVENDER.getIndex()
22.IndexedColors.LEMON_CHIFFON.getIndex()
23.IndexedColors.LIGHT_BLUE.getIndex()
24.IndexedColors.LEMON_CHIFFON.getIndex()
25.IndexedColors.LIGHT_BLUE.getIndex()
26.IndexedColors.LIGHT_CORNFLOWER_BLUE.getIndex()
27.IndexedColors.LIGHT_GREEN.getIndex()
28.IndexedColors.LIGHT_ORANGE.getIndex()
29.IndexedColors.LIGHT_TURQUOISE.getIndex()
30.IndexedColors.LIGHT_YELLOW.getIndex()
31.IndexedColors.LIME.getIndex()
32.IndexedColors.MAROON.getIndex()
33.IndexedColors.OLIVE_GREEN.getIndex()
34.IndexedColors.ORANGE.getIndex()
35.IndexedColors.ORCHID.getIndex()
36.IndexedColors.PALE_BLUE.getIndex()
37.IndexedColors.PINK.getIndex()
38.IndexedColors.PLUM.getIndex()
39.IndexedColors.RED.getIndex()
40.IndexedColors.ROSE.getIndex()
41.IndexedColors.ROYAL_BLUE.getIndex()
42.IndexedColors.SEA_GREEN.getIndex()
43.IndexedColors.SKY_BLUE.getIndex()
44.IndexedColors.TAN.getIndex()
45.IndexedColors.TEAL.getIndex()
46.IndexedColors.TURQUOISE.getIndex()
47.IndexedColors.VIOLET.getIndex()
48.IndexedColors.WHITE.getIndex()
49.IndexedColors.YELLOW.getIndex(
 • 2
  点赞
 • 0
  评论
 • 16
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:像素格子 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

好奇的嫣朵拉

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值