Codeforces 906D(欧拉降幂定理? + 唯一分解定理)

版权声明:get busy living...or get busy dying https://blog.csdn.net/qq_41444888/article/details/79966571

莫名其妙的欧拉降幂定理,网上也找不到证明和解释,只有这个博客,但是神奇的可以ac,不知道快速幂为什么写成这个样子,正常的快速幂还要wa,觉得很奇怪,真的是我太菜了。。。

刚刚突然想明白了快速幂为什么写成这个样子。。。刚才自己好傻还想了半天,写成这个样就是普通的快速幂,不过是符合题目要求而已。。。(将一个数的次方换成欧拉降幂定理之后的形式)
φ = 1 的时候也很好理解,此时等号右边的平方是确定值即 1 ,此时递归可以结束,返回值为L

//代码应该是正确的,虽然没法理解,但是可以记录下来当模板使用
博客中的代码:
#include<bits/stdc++.h> 
#define Mod(a,b) a<b?a:a%b+b           //重定义取模,按照欧拉定理的条件 
#define LL long long 
#define N 100010 
using namespace std; 
 
LL n,q,mod,a[N]; 
map<LL,LL> mp; 
 
LL qpow(LL x,LL n,LL mod) 
{ 
  LL res=1; 
  while(n) 
  { 
    if (n&1) res=Mod(res*x,mod),n--; 
    x=Mod(x*x,mod); n>>=1; 
  } 
  return res; 
} 
 
LL phi(LL k) 
{ 
  LL i,s=k,x=k; 
  if (mp.count(k)) return mp[x];         //记忆化存储 
  for(i = 2;i * i <= k; i++) 
  { 
    if(k % i == 0) s = s / i * (i - 1); 
    while(k % i == 0) k /= i; 
  } 
  if(k > 1) s = s / k * (k - 1); 
  mp[x]=s; return s; 
} 
 
LL solve(LL l,LL r,LL mod) 
{ 
  if (l==r||mod==1) return Mod(a[l],mod);         //如果到右端点或者φ值等于1,那么直接返回当前数字 
  return qpow(a[l],solve(l+1,r,phi(mod)),mod);      //否则指数为[l+1,r]区间的结果 
} 
 
int main() 
{ 
  scanf("%lld%lld",&n,&mod); 
  for(int i=1;i<=n;i++) 
    scanf("%lld",&a[i]); 
  scanf("%lld",&q); 
  while(q--) 
  { 
    int L,R; 
    scanf("%d%d",&L,&R); 
    printf("%lld\n",solve(L,R,mod)%mod);        //对mod取模,因为qpow内部是用Mod(a,b)取模 
  } 
  return 0; 
} 
其中有一段代码:
LL phi(LL k) 
{ 
  LL i,s=k,x=k; 
  if (mp.count(k)) return mp[x];         //记忆化存储 
  for(i = 2;i * i <= k; i++) 
  { 
    if(k % i == 0) s = s / i * (i - 1); 
    while(k % i == 0) k /= i; 
  } 
  if(k > 1) s = s / k * (k - 1); 
  mp[x]=s; return s; 
} 

返回值是欧拉函数值,一开始有点懵,仔细一看就是唯一分解定理
将一个数分解,各种质因子,然后运用欧拉函数求解方式
φ(n)=n*(1-1/p1)(1-1/p2)....(1-1/pk),其中p1、p2…pk为n的所有素因子,可以求得欧拉函数值,值得学习。。上面的代码就当模板用吧先。。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试