BCB如何获取.exe所在的路径?

       直接上代码:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    // .exe的路径
    ShowMessage(ExtractFilePath(Application->ExeName));
}
//---------------------------------------------------------------------------

       貌似在VC++中没有这么方便。

涛歌依旧 CSDN认证博客专家 扫码关注公众号 加涛哥个人微信 一起努力和进步
❤️❤️❤️ 感谢扫码关注涛哥公众号,欢迎加涛哥个人微信沟通。❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 公众号内容:计算机、英语、职场、杂谈。广度深度并存,干货情怀同在。唯有真诚用心,才能不负期待。❤️❤️❤️
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页