Oracle LISTAGG排重方法

版权声明:http://www.sunansheng.com/ https://blog.csdn.net/sunansheng/article/details/45914213

1.使用正则表达式进行排重

SELECT regexp_replace('2,2,3,4,5 ', '([^,]+)(,\1)+', '\1') AS col
 FROM dual
查询结果:

SQL> SELECT regexp_replace('2,2,3,4,5 ', '([^,]+)(,\1)+', '\1') AS col
 2  FROM dual
 3 ;
 
COL
--------
2,3,4,5
可以对字符串进行排重


2. 使用上面的正则表达式对listagg进行排重

SELECT listagg(t.deptno, ',') within GROUP(ORDER BY t.deptno) deptno,
    regexp_replace((listagg(t.deptno, ',') within GROUP(ORDER BY t.deptno)), '([^,]+)(,\1)+', '\1') bl_number
 FROM scott.emp t
执行结果:

SQL> SELECT listagg(t.deptno, ',') within GROUP(ORDER BY t.deptno) deptno,
 2     regexp_replace((listagg(t.deptno, ',') within GROUP(ORDER BY t.deptno)), '([^,]+)(,\1)+', '\1') bl_number
 3  FROM scott.emp t
 4 ;
 
DEPTNO                                      BL_NUMBER
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
10,10,10,20,20,20,20,20,30,30,30,30,30,30                    10,20,30
成功对listagg排重。没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试