Qt Qimage 读取bmp后转JPG

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sz76211822/article/details/80318923
QImage img(buf, width, height, QImage::Format_RGB888);
      char cPath[2048] = {0};
      getcwd(cPath, 2048);
      sprintf(cPath + strlen(cPath), "/%d.jpg", cameraId);
      QMatrix matrix;
      matrix.rotate(180);
      QImage img_1 = img.transformed(matrix);
      img_1.save(cPath, "JPEG");

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭