POJ 3608 Bridge Across Islands(旋转卡壳求凸多边形最短距离)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/theArcticOcean/article/details/50571549
大意:求解两个凸多边形的最短距离。

分析:依然是旋转卡壳来解决。用一对平行支撑线围绕两个凸多边形来寻找最短的距离。
计算P多边形y最小的端点和Q多边形y最大的端点,即ymin,ymax
通过ymin,ymax构造两条支撑射线LP和LQ,方向相反。两个ymin,ymax的端点的距离作为所求距离的初始值,然后旋转两条支撑线。
当满足有一条平行支撑线和凸多边形的边平行(重合)时,开始相应的判断。
判断的情况:
当有一条平行支撑线和凸多边形的边重合:
(1) 点和线段e的距离最短
(2) 点和新点的距离最短(旧点之前已经判断了)

当两条平行线均和凸多边形的边重合时:
(3) 线段和线段的距离是最短的(一段距离)
(4) 最短距离产生于线段的端点的距离(四段距离)

上面的求解情况转化成 点到点的距离,点到线的距离,线到线的距离(可转化成点到线的距离)#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;
const double eps=1e-7,inf=1e99;
const int N=1e4+10;
struct point{
  double x,y;
};
double dis(point a,point b){
  return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y));
}

double cross(point p0,point p1,point p2){
  return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
}

double multi(point p0,point p1,point p2){ //点积 p0为角点
  return (p1.x-p0.x)*(p2.x-p0.x)+(p1.y-p0.y)*(p2.y-p0.y);
}

double getDis(point p0,point p1,point p2){
   if(dis(p0,p1)<eps) return dis(p2,p0);
   if(multi(p0,p1,p2)<-eps) return dis(p2,p0);
   if(multi(p1,p0,p2)<-eps) return dis(p2,p1);
   return fabs(cross(p0,p1,p2)/dis(p0,p1)); //点到线的距离
}

double minDis(point p1,point p2,point p3,point p4){
   return min(min(getDis(p1,p2,p3),getDis(p1,p2,p4)),min(getDis(p3,p4,p1),getDis(p3,p4,p2)));
}

double work(point p[],point q[],int top1,int top2){
  int ymin=0,ymax=0;
  for(int i=0;i<top1;i++){
    if(p[i].y<p[ymin].y) ymin=i;
  }
  for(int i=0;i<top2;i++){
    if(q[i].y>q[ymax].y) ymax=i;
  }
  p[top1]=p[0];
  q[top2]=q[0];
  double t,ans=inf;
  for(int i=0;i<top1;i++){
    while(t=cross(p[ymin],p[ymin+1],q[ymax])-cross(p[ymin],p[ymin+1],q[ymax+1])<-eps) ymax=(ymax+1)%top2;
    if(t>eps) ans=min(ans,getDis(p[ymin],p[ymin+1],q[ymax]));
    else ans=min(ans,minDis(p[ymin],p[ymin+1],q[ymax],q[ymax+1]));
    ymin=(ymin+1)%top1;
  }
  return ans;
}
point p[N],q[N];
int top1,top2;
int main()
{
  //freopen("cin.txt","r",stdin);
  while(cin>>top1>>top2&&(top1+top2)){
    for(int i=0;i<top1;i++){
      scanf("%lf%lf",&p[i].x,&p[i].y);
    };
    for(int i=0;i<top2;i++){
      scanf("%lf%lf",&q[i].x,&q[i].y);
    }
    printf("%.5lf\n",min(work(p,q,top1,top2),work(q,p,top2,top1)));
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭