VB 思维导图总结(一)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载,更多文章请继续关注博客更新! https://blog.csdn.net/u010282984/article/details/9047187

 

早该进入数据库的学习了,不过在师父张薄的指导下我还是先把之前的VB再系统的整合一下,就像米老师说的,先把基础打好、起初的慢是为了以后的块,相信没错的、

下面是我对整个VB学习的整理、

第二章、vb语言基础、  

 

           

                 第三章、vb控制结构

       

第四章、常用内部控件、

        

 

     

 

 

       

第五章、数组、、

      
没有更多推荐了,返回首页