selenium +java 多个类公用driver问题

问题点:太久没有写selenium代码,居然把driver公用的问题忘记了,即:每写一个测试类,执行过程中都会新建一个窗口,这样应该说是非常不专业的。
大概想了一个方法,虽然看起来也不怎么专业,但感觉能用就很开心了。
解决步骤:
               1 创建一个获取获取driver的方法getDriver()
               2 创建成员变量,将 getDriver()赋值给成员变量
               3 其他业务类在使用driver时,都可以通过父类.driver的方式,获取同一个driver

    public class  Login{
    private static final String userName="775662401@qq.com";
    private static final String password="123456";
    public static final WebDriver driver=getDriver();

    public Login(){}
    //获取驱动
   public static WebDriver getDriver(){
       System.setProperty("webdriver.chrome.driver","other/../../../chromedriver.exe");
       WebDriver drivers=new ChromeDriver();
       return drivers;
    }

    public static void  LoginUser()  {
         WebDriver driver=Login.driver;
         driver.get("http://testAdress.com/#/login");
         driver.navigate().refresh();
         sleep(1);
         driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div/div[2]/div[2]/div/div[1]/form/div[1]/div/div/input")).sendKeys(userName);
         driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div/div[2]/div[2]/div/div[1]/form/div[2]/div/div[1]/input")).sendKeys(password);
         driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div/div[2]/div[2]/div/div[1]/form/div[4]/button")).click();
    }
}


提示:如果有用,请不要照搬,因为只截取了一部分代码,没有将完整的类贴出来!

QQ 群:219537016    虽然没啥人气,群主经常装死中!

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭